หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

background

แบ็คกราวด์, สีพื้นฉากหลัง, กระบวนการเบื้องหลัง

- ใช้กับจอภาพ หมายถึง สีพื้นซึ่งข้อความหรือตัวอักษรปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ เช่น อักษรสีขาวบนพื้นสีน้ำเงิน

- กระบวนการเบื้องหลังในระบบปฏิบัติการมีระดับความสำคัญของการทำงานต่ำกว่างาน เบื้องหน้า และไม่รับข้อมูลใด ๆ จากผู้ใช้ การประมวลผลเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่แท้จริงจะมีเฉพาะในระบบปฏิบัติการที่ ทำได้หลายงานพร้อมกันเท่านั้น แต่ในโปรแกรมบางประเภทก็ดูเสมือนว่าทำได้ เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่พิมพ์เอกสารไปพร้อม ๆ กับรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

- คำว่า “ เบื้องหลัง ” ในระบบ GUI คือส่วนต่าง ๆ ของจอภาพที่ยังคงอยู่เบื้องหลังช่องหน้าที่ที่ใช้งานอยู่ (ดูที่ active window)

background task

งานเบื้องหลัง, โปรแกรมที่เริ่มทำงานโดยไม่อยู่เบื้องหน้าเลย

backup

การ สำรอง, การสำเนาชุดสำรองแฟ้มล่าสุดที่นำมาบันทึกกลับลงฮาร์ดดิสก์ใหม่เมื่อเกิดเหตุ ไม่คาดฝันขึ้น เช่น แฟ้มใช้ไม่ได้ เพื่อเป็นการประกันความเสียหายของดิสก์ที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้แฟ้มต่าง ๆ ในฮาร์ดดิสก์หรือในระบบเครือข่ายเสียหายไป โดยคุณจะนำกลับมาใช้ได้หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น เหตุผลในการเก็บสำรองแฟ้มไว้มีหลายประการ ดังนี้

- ป้องกันความเสียหายของฮาร์ดดิสก์ที่เกิดขึ้นเพราะฮาร์ดดิสก์ก็มักจะเสียไป ทั้งลูกพร้อมกับทำให้งานเสียหายไปด้วย ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา คุณก็จะได้นำชุดสำรองของฟ้าและไดแรกทอรีมาใช้งานได้ และคุณก็จะได้งานที่คุณทำไว้ก่อนเก็บสำรองมาใช้งาน ถ้าการเก็บสำรองลงบนฟลอปปีดิสก์ก็ยุ่งยาก และเสียเวลามากเกินไป ให้มาพิจารณาให้เทปเพื่อเก็บสำรองแทนช่องใส่เทปทำงานได้เร็วและมีความจุมากก ว่าฟลอปปีดิสก์ แต่คุณควรซื้อโปรแกรมเก็บสำรองแฟ้มต่างหากมาใช้

- ป้องการการลบแฟ้มหรือไดแรกทอรีโดยไม่ได้ตั้งใจ จะสามารถนำชุดสำรองจากการเก็บสำรองล่าสุดที่ทำให้กลับมาใช้ได้

- วิธีการย้ายแฟ้มจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง เมื่อแฟ้มใหญ่เกินกว่าจะใส่ไว้ในฟลอปปีดิสก์แผ่นเดียว

- การเก็บสำรองแบบถาวรเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เมื่อมีคนออกจากบริษัทไป หรือเมื่อสิ้นสุดรอบบัญชี เช่น ปิดงบสิ้นปี

ในดอส (คำสั่ง BACKUP หรือ MSBACKUP ในดอส 6) และแมคอินทอช (HD Backup) มีคำสั่งช่วยในการเก็บสำรอง แต่ก็มีข้อจำกัด โปรแกรมเก็บสำรองที่คุ้นค่าใช้จ่ายที่สุดจะมาจากผู้ขายรายอื่นมากกว่า

Bada OS

ระบบปฏิบัติการที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับสมาร์ทโฟน

Band

ช่วงความถี่ เช่น 1350 mHz

Bandwidth

ความ สามารถของการเชื่อมต่อเครือข่าย โดย Bandwidth จะบ่งบอกถึงจำนวนของข้อมูลที่สามารถส่งไปตามเครือข่ายได้ ยิ่งมีจำนวน Bandwidth มากท่าไหร่ หมายถึงว่าจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูล (ผ่านเครือข่าย) ได้เร็วขึ้นเท่านั้น โดยมากจะใช้กล่าวถึงในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อในเครือข่ายของมือถือ เป็นต้น

banner

แบนเนอร์, ป้ายประกาศออนไลน์, ป้ายโฆษณาที่อยู่ในหน้าเว็บบนอินเตอร์เน็ต

Bar

เป็นบล็อคเดียวไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

Bar Type

โทรศัพท์ที่มีลักษณะเป็นแบบแท่ง หน้าจอและปุ่มกดอยู่บนตัวเครื่องชิ้นเดียวกัน สามารถใช้งานได้ในหนึ่งฝ่ามือ

Base Station

สถานีถาวรที่ใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์บนมือถือ

battery backup

แบตเตอรี่สำรอง, แบตเตอรี่ซึ่งพร้อมจ่ายไฟทันทีที่ไฟดับ (ดูที่ UPS)

Benchmarking

เครื่องมือมาตรฐานซอฟต์แวร์เพิ่มวัดประสิทธิภาพการทำงานด้านต่างๆ

bit

ย่อ มาจาก Binary digit, บิต, หน่วยพื้นฐานของข้อมูลในระบบเลขฐานสองที่แทนค่าด้วย 0 หรือ 1 บิต มักใช้เพื่อวัดความสามารถของไมโครโปรเซสเซอร์ที่จะประมวลผลข้อมูลเรานำบิตมา จัดกลุ่มเข้าด้วยกันเพื่อสร้างหน่วยเก็บที่ใหญ่กว่าได้ ซึ่งมักจัดเป็นกลุ่มละ 8 บิต นั่นคือ 1 ไบต์ โดยที่ 1 ไบต์ จะแทนข้อมูลได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข 0 ถึง 9 และเครื่องหมายวรรคตอน แต่ถ้าจัดกลุ่มละ 4 บิต เรียกว่า นิบเบิล (nibble)

คำว่า "Bit" (บิต) นี้หมายถึงหน่วยวัดความเร็วในการเชื่อมต่อข้อมูล เช่น Kilo Bit (KB), Mege Bit (MB), Giga Bit (GB) โดยเรียง
ลำดับความเร็วจากน้อยไปมาก เช่นเดียวกับหน่วยวัดความยาวแบบ เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร และไมล์ เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น
เทคโนโลยี 3G สามารถเชื่อมต่อข้อมูลต่าง ๆ ได้บนความเร็ว 2MB ต่อวินาที ซึ่งช่วยให้เราดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วกว่า GPRS มีความ
เร็วประมาณ 30-40 KB ต่อวินาที

bitmap

ภาพกราฟิก ที่เกิดมาจากจุดแสงเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (pixel) ภาพจะคมชัดขึ้นตามจำนวนพิกเซล ที่มีภาพกราฟิกที่สร้างขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมระบายสี เช่น แมคเพนต์ หรือพีซีเพนต์บรัช ซึ่งประกอบด้วยจุดหลาย ๆ จุด หรือพิกเซลหลายพิกเซล แทนที่จะเป็นชุดเส้นตรงหรือเวกเตอร์ การปรับขนาดของภาพบิตแมปที่ไม่เพี้ยนหรือไม่มีรอยหยักทำได้ยาก นอกจากนี้ยังใช้เนื้อที่บนดิสก์และหน่วยความจำมากมาย ภายบิตแมปสีต้องการข้อมูลควบคุมภาพมากกว่าภาพแบบสีเดียว โปรแกรมสแกนเนอร์ และโปรแกรมจับภาพบนจอ ก็ให้ภาพแบบบิตแมปด้วยเช่นกัน

bitmapped font

ชุด ตัวอักขระที่มีรูปแบบและขนาดเฉพาะ ตัวอักขระแต่ละตัวจะกำหนดรูปแบบของจุดเอาไว้ในรูปของแมทริกซ์ คอมพิวเตอร์จะเก็บชุดของบิตแมปอย่างสมบูรณ์ขอบแต่ละฟอนต์ที่คุณใช้อยู่ใน เครื่องเอาไว้ เมื่อคุณพยายามจะขยายฟอนต์ ฟอนต์จะเริ่มมีรอยหยักมากขึ้น และเมื่อใช้ฟอนต์แบบบิตแมป คุณต้องใช้ที่ว่างบนดิสก์และหน่วยความจำเป็นจำนวนมาก

bitmapped image

ภาพ ที่เกิดจากรูปแบบการรวมตัวของพิกเซล ตัวอย่างเช่น โปรแกรมทาสี แมคเพนต์ หรือพีซีเพนต์บรัช ที่สร้างภาพแบบบิตแมปขึ้นมา ภาพแบบนี้แก้ไขได้ยาก เพราะต้องแก้ไขทีละจุด

bits per second

ใช้คำย่อว่า bps, จำนวนบิตต่อวินาที (ดูที่ bps)

Black Berry

คือระบบการรับ-ส่งอีเมล์และข้อความบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่รองรับการใช้งานในรูปแบบ
เอกสารและอีเมล์โดยเฉพาะ จึงสามารถใช้อีเมล์ไร้สายในรูปแบบ pushbased ตลอดจนผ่านเข้าถึงข้อมูลองค์กรธุรกิจได้อย่างปลอดภัย
พร้อมอ่านข้อมูลได้ตลอดเวลาแบบที่เป็น real time โดยผ่านระบบ GPRS ซึ่งบริการนี้จะเป็นลักษณะเชื่อมต่อตลอดเวลา จึงเหมาะกับรูป
แบบการใช้งานในองค์กร โดยทรูและเอไอเอสได้นำบริการนี้มาใช้กับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวแล้ว

Blackberry OS

ระบบปฏิบัติการบนมือถือที่มีกรรมสิทธิ์

Bluetooth

บลูทูธ, เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล (ดูที่ PAN) จาก Bluetooth Special Interest Group (www.bluetooth.com ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1998 โดยบริษัทชั้นนำอย่าง Ericsson, IBM, Intel, Nokia เทคโนโลยีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งข้อมูลระยะสั้น, รัศมีประมาณ 10 เมตร โดยใช้คลื่นวิทยุไปยังอุปกรณ์ไร้สาย (เช่น เครื่องแล็ปท็อป, PDA, โทรศัพท์เคลื่อนที่)

อ่านต่อ : บลูทูธ "ฟันสีฟ้า" เทคโนโลยีไร้สายสำหรับอนาคต - (URL : http://www.siamphone.com/news/bluetooth/page.php )

Bluetooth Version 1.2

เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของบูลทูธที่ช่วยให้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านบูลทูธได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุดหูฟังแบบสเตอริโอบูลทูธ มือถือ โน๊ตบุ้ค สายดาต้าลิงค์แบบ USB และรองรับเทคโนโลยี PicBridge เพื่อสั่งพิมพ์ภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (ดูที่ A2DP)

 

BMI

ฟังค์ชันสำหรับคำนวณน้ำหนัก และส่วนสูง เพื่อวัดสัดส่วนเหมาะกับนักกีฬาที่กำลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนัก

BMP

นาม สกุลของแฟ้มที่บอกว่า แฟ้มนี้เก็บภาพกราฟิกแบบบิตแมปที่ใช้บนวินโดวส์ได้ เนื่องจากโปรแกรมวินโดวส์ส่วนมากจะสร้าง แสดงผลข้อมูลในแฟ้มแบบนี้ได้

bookmark

บุ๊ค มาร์ก, ที่คั่นหนังสือ, ตำแหน่งที่ระบุไว้เพื่อเรียกใช้งานในคราวถัดไป, ในบางโปรแกรมผู้ใช้สามารถกำหนดตำแหน่งบุ๊คมาร์กในไฟล์ เพื่อกลับไปแก้ไขในตำแหน่งที่ระบุนั้นได้อย่างรวดเร็ว, ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานบันทึกไว้

boot

บูท, การนำระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำ มักจะดึงไปจากฮาร์ดดิสก์ หรือบางครั้งอาจจะเป็นพลอปปีดิสก์ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง หรือปิดแล้วเปิดใหม่ ชุดคำสั่งที่เก็บไว้ในรอมจะทำงาน เริ่มด้วยการทำ Power-On Self Tests (POST) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ตามด้วยการหาระบบปฏิบัติการเพื่อนำเข้าสู่หน่วยความจำ และสุดท้ายคือ การส่งการควบคุมคอมพิวเตอร์ต่อไปให้แก่ระบบปฏิบัติการ

bounce

การตีกลับของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเดินทางไปไม่ถึงมือผู้รับ

bounce mail

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตีกลับมายังผู้ส่งเนื่องจากเดินทางไปไม่ถึงมือผู้รับ

bps

ย่อ มาจาก bits per second, หน่วยวัดความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลเป็นจำนวนบิตในหนึ่งวินาที หากตัวเลขมีค่าสูงมักใช้หน่วยเป็น Kbps (Kilobit per second) หรือ Mbps (Megabit per second)

Brand

ยี่ห้อมือถือและสินค้าต่างๆใช้เป็นชื่อ

Brew

เป็นการทำให้บริการไร้สายแบบ Non Voice Services ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เกิดประโยชน์และทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมหรือแอบพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านทางระบบเครือข่าย (Over the Air Download)
สามารถใช้ได้ทั้งในระบบ CDMA และ GSM โดยในเครื่องลูกข่ายต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Brew อยู่ด้วยโดยจะทำงานร่วมกับ
โปรแกรมภาษาอื่น ๆ เช่น Java, C/C++

Broadband

การเชื่อมต่อข้อมูลด้วยความเร็วสูงของการถ่ายโอนข้อมูล

broadcast

กระจายข่าว, เผยแพร่ข่าว, การส่งข่าวสารในเครือข่ายไปให้แก่ผู้ใช้ทุกคนที่ใช้เครือข่ายอยู่

browser

โปรแกรม เบราเซอร์, โปรแกรมระบบงานที่ใช้เพื่อค้นหาทรัพยากรต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์ให้คุณเดินทางจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่ง โดยไม่ต้องสนใจรายละเอียดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อระหว่างโหนด หรือวิธีการเฉพาะที่จะเข้าไปใช้โหนดเหล่านั้น และนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อความภาพกราฟิก เสียง หรือภาพเคลื่อนไหวในเอกสารบนจอภาพ

bug

ข้อ ผิดพลาดที่อาจเกิดจากขั้นตอนหรือการเขียนโปรแกรมทั้งในฮาร์ตแวร์และ ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นผลให้ทำงานผิดพลาดไป ไม่เป็นไปตามต้องการ ถ้าปัญหาเกิดขึ้นในซอฟต์แวร์ก็แก้ไขโดยแก้ไขโปรแกรม ถ้าเกิดกับฮาร์ตแวร์ก็ต้องออกแบบและสร้างวงจรกันใหม่ ข้อผิดพลาดบางอย่างอาจทำให้โปรแกรมหยุดทำงานหรือข้อมูลหายไป บางอย่างอาจเพียงแค่รบกวน และส่วนมากอาจจะไม่เคยสังเกตเห็น

คำ นี้มีที่มาจากคอมพิวเตอร์ในยุคแรกที่ยังเป็นกึ่งเครื่องกลกึ่งเครื่องไฟฟ้า เกิดปัญหาขึ้นมา และตรวจสอบพบว่ามีสาเหตุมาจากมีแมลงไปเกาะอยู่ระหว่างตัวเชื่อม 2 ตัวภายในเครื่อง และ *ทุกโปรแกรมอาจจะมีบัก (bug) ได้

Business Card Reader

โปรแกรม ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการจดจำชื่อและเบอร์โทรศัพท์ด้วยการถ่ายรูปนามบัตร ของคนที่ต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะทำการบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลงใน Phone Book ให้ทันทีซึ่งติดตั้งมาไว้ในสมาร์ทโฟนบางรุ่น และสามารถดาวโหลดเพิ่มได้สำหรับรุ่นที่ไม่มีโปรแกรมนี้

button

ปุ่ม คำสั่ง, สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ บนจอมีไว้ให้ผู้ใช้งานติดต่อกับคำสั่งของคอมพิวเตอร์ได้ โดยทั่วไปปุ่มคำสั่งจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมสีเทาบนจอภาพที่มีชื่อคำสั่งพิมพ์ กำกับอยู่

byte

ย่อ มาจาก Binary digit Eight, จำนวนของหน่วยความจำ 8 บิตที่ใช้เก็บตัวอักขระ 1 ตัว จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ เนื่องจากไบต์แทนค่าหน่วยความจำได้น้อยมาก จึงมักจัดกลุ่มเป็นกิโลไบต์ (KB – 1,048,576 ไบต์) และกิกะไบต์ (GB – 1,073,741,824 ไบต์) เพื่อความสะดวกในการบอกความจุของหน่วยความจำ

คำว่า "Byte" (ไบต์) หมายถึงหน่วยความจำของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์มือถือ พีดีเอ เมมโมรี่การ์ด กล้องดิจิทัล เครื่องเล่น
เพลง MP3 เป็นต้น โดยแบ่งเป็น Mega Byte (MB), Kilo Byte (KB), Giga Byte (GB) เรียงตามลำดับความจุ อย่างเช่น โทรศัพท์
มือถือรุ่นหนึ่งมีหน่วยความจำภายใน 128 MB รองรับเมมโมรี่การ์ดขนาด 1 GB เป็นต้น หรือเทียบง่าย ๆ ก็คล้ายกับหน่วยวัดน้ำหนัก
ทั่ว ๆ ไปที่เป็น กรัม ขีด กิโลกรัม และตันนั่นเอง

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther