หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

D-Pad

ปุ่มกดแบบลูกศรทิศทาง เป็นปุ่มแบบ 4 ทิศทาง คือ ขึ้น ลง ซ้าย ขวา

Data

พหูพจน์ของ datum, ดาต้า, ข้อมูล, ข้อมูลอ้างอิง, ข้อความ, ตัวเลข, ภาพกราฟฟริค

Data link

อีกรูปแบบหนึ่งของการเชื่อมต่อข้อมูล โดยใช้สาย Data Link เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อหรือโอนถ่ายข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปยังคอมพิวเตอร์ หรือจากคอมพิวเตอร์ไปยังมือถือ เช่น ภาพถ่าย เพลง MP3 วิดีโอคลิป เป็นต้น

Data transfer

การเคลื่อนย้ายข้อมูลภายในระบบคอมพิวเตอร์, การถ่ายโอนข้อมูลไปยังตำแหน่งใหม่หรือสื่อเก็บข้อมูลอื่น

Database

ฐานข้อมูล, ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ได้แก่ tables, forms, reports, queries และ scripts ที่ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นผู้สร้างและจัดการ โดยสามารถเก็บข้อมูลได้เกือบทุกชนิด

DC-HSDPA

เป็นเทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพให้เทคโนโลยี ความเร็วสูงสุด 42 Mbit/s ปรับปรุงให้เร็วเป็น 2 เท่าโดยการใช้เซลไซต์ 2 ตัวส่งคลื่นออกมาพร้อมกัน ส่วนใหญ่จะให้บริการในศูนย์การค้า หรือบริเวณที่มีผู้ใช้งานหนาแน่นมาก

DDE

ย่อมาจาก Dynamic Data Exchange, DDE ทำให้โปรแกรมบนวินโดว์หรือโอเอส/ทูใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เช่น ตัวเลขในรายงานสเปรดชีดและเวิร์ดโปรเซสเซอร์ (ดูที่ dynamic data exchange)

DDR SDRAM

ย่อ Double Data Rate Synchronous DRAM (ดูที่ SDRAM)

Dead Pixel

อาการพิกเซลเกิดความผิดปกติ ทำให้ปรากฎแสงที่ไม่สมบูรณ์ของจอภาพหรือจอแสดงผล ทำให้เกิดเป็นจุดสีขาวหรือดำบนภาพตลอดเวลา

decode

ดีโค้ด, ถอดรหัส, การแปลงรหัส,ให้ออกมาเป็นข้อความธรรมดาที่สามารถเข้าใจได้

dedicated

การ ทำงานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง, กำหนดให้ใช้ในงานเฉพาะ, คำอธิบายอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เพียงหน้าที่เดียว เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งในสำนักงาน อาจจะเป็นเวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่เอาไว้ใช้เฉพาะอย่าง ไม่ได้เอาไว้ใช้เล่นเกม หรือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในทางที่ผิด

default

ดี ฟอลต์, ค่าโดยปริยาย, ค่าซึ่งกำหนดไว้ให้ก่อน, สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่เลือกตัวเลือกที่กำหนดมาให้ คอมพิวเตอร์จะเลือกหรือกำหนดค่าให้ เรียกการเลือกที่คอมพิวเตอร์ทำให้นี้ว่า ค่าโดยปริยายหรือค่าดีฟอลต์ ความหมายบางส่วนจากพจนานุกรม ได้แก่ การไม่ปฏิบัติตาม การผิดสัญญา การละเลย

demo

ย่อ มาจาก demonstration, การสาธิต, การสาธิตการทำงานของเครื่อง การใช้งานโปรแกรม ซึ่งอาจทำมาในลักษณะของแผ่นโปรแกรมสาธิต เพื่อให้ผู้สนใจทดลองนำไปใช้ก่อนที่จะสั่งซื้อซอฟต์แวร์จริงมาใช้

device

ดี ไวซ์, อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ดแวร์ประเภทต่าง ๆ ที่รับส่งข้อมูลได้ เช่น เครื่องพิมพ์ โมเด็ม มอนิเตอร์ ช่องใส่ดิสก์ หรือเมาส์ที่ใช้ส่งหรือรับข้อมูล อุปกรณ์บางอย่างต้องการซอฟต์แวร์พิเศษชื่อดีไวซ์ไดรเวอร์ (divice driver) เพื่อควบคุมหรือจัดการอุปกรณ์เหล่านั้น

device driver

ดี ไวซ์ไดร์เวอร์, โปรแกรมพิเศษขนาดเล็กที่ให้คอมพิวเตอร์ติดต่อและควบคุมอุปกรณ์ได้ ดีไวซ์ไดร์เวอร์ ต้องการนำมาใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์บางอย่าง เช่น เมาส์ โมเด็ม ไดรฟ์ซีดีรอม เป็นต้น เพราะตัวคอมพิวเตอร์เองทำไม่ได้ ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบจะมีชุดดีไวซ์ไดร์เวอร์ มาตรฐานสำหรับแป้นพิมพ์ มอนิเตอร์ และอื่น ๆ แต่ถ้าใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงพิเศษเข้าไป เช่น ไดรฟ์ซีดีรอม หรือแผ่นวงจรเชื่อมเครือข่าย (NIC) คุณอาจจะต้องเพิ่มดีไวซ์ไดร์เวอร์เข้าไป เพื่อให้ระบบปฏิบัติการรู้วิธีจัดการกับอุปกรณ์ดังกล่าว คำนี้นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ไดรเวอร์

dial up

(คำกริยา) หมายถึงใช้โมเด็มหมุนโทรศัพท์เชื่อมเข้าไปในเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ปลายทางเพื่อเข้าใช้ระบบ

digital

สถานะ 2 สถานะที่แตกต่างกัน เช่น เปิดหรือปิด คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเป็นดิจิตอล เพราะประกอบด้วยตัวสลับปิดเปิดนับล้านตัว หรือ อุปกรณ์ที่แทนค่าในแบบไบนารี (ดูที่ analog)

Digital camera

กล้อง ดิจิตอล, กล้องที่ใช้ถ่ายรูปได้โดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม เก็บภาพเป็นไฟล์ข้อมูล ช่วยให้สามารถถ่ายโอนภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง สามารถแก้ไข ตกแต่ง และนำภาพไปใช้งานในเอกสารได้ เช่น ใส่ลงในเว็บ แนบไฟล์ไปกับอีกเมล์ เป็นต้น

digital cash

เงินสดดิจิตอล, วิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด

digital certificate

ใบ รับรองดิจิตอล, เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยสถาบันผู้ออกใบรับรองดิจิตอลที่เชื่อถือ ได้ เพื่อใช้ในการรับรองว่าบริษัทหรือบุคคลเป็นเจ้าของคีย์ที่ใช้จริง (ดูที่ certificate authority)

Digital Zoom

เป็นการซูมภาพด้วยซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือ แต่คุณภาพที่ได้จะด้อยกว่าการซูมแบบ Optical Zoom (ดูที่ Optical Zoom)

dimension

มิติ, ขนาดกว้าง ยาว และหนา ในโปรแกรมเขียนแบบหมายถึงการจัดการและการแสดงขนาดของวัตถุ

directory

ได เรกทอรีในระบบแฟ้มแบบเป็นลำดับขั้น ถือว่าเป็นวิธีการจัดการและเข้ากลุ่มแฟ้มและไดแรกทอรีอื่น ๆ บนดิสก์ได้อย่างสะดวกสบาย ไดแรกทอรีแรกเริ่มและเป็นไดแรกทอรีที่ต้องมีอยู่เสอมมีชื่อว่า ไดแรกทอรีราก (root directory) โดยจะแผ่ไดแรกทอรีอื่น ๆ กระจายออกไป ไดแรกทอรีที่อยู่ภายในอีกไดแรกทอรีหนึ่งเรียกว่า ไดแรกทอรีย่อย คุณจะแสดงรายชื่อแฟ้มในไดแรกทอรีออกมาได้หลายทางตามแต่ระบบปฏิบัติการที่ใช้ เช่น ชื่อ วันเวลาที่สร้างขนาดแฟ้ม หรือไอคอน ถ้าคุณใช้ GUI การจัดกลุ่มแฟ้มที่สร้างขึ้นมาด้วยระบบงานเดียวกันไว้ในไดแรกทอรีเดียวกัน ทำให้คุณแบ่งส่วนต่าง ๆ บนฮาร์ดดิสก์ได้สะดวก โดยแยกแฟ้มที่มีความสัมพันธ์กันไว้ด้วยกันตามโปรแกรมข้อมูลและโครงการต่าง ๆ ในวินโดวส์และแมคอินทอช เรียกไดแรกทอรีว่า “ โฟลเดอร์" ” (ดูที่ folder)

display

มอนิเตอร์หรือจอภาพคอมพิวเตอร์, แสดงข้อมูลทางภาพ

Display Type

ประเภทของการแสดงผลที่ใช้ในโทรศัพท์ เป็นในลักษณะของตัวเลข/กราฟิค

DLNA

พันธมิตรเครื่อข่ายระบบดิจิตอลภายในที่พักอาศัย สามารถส่งภาพ ส่งวีดีโอขึ้นทีวีสำหรับการนำเสนอได้ง่ายๆผ่านทาง Wi-Fi ได้เลย ไม่ต้องต่อสายพวก VGA ติดกับคอม หรือสาย Analog เชื่อมกับตัวเครื่องเล่นให้วุ่นวาย

DMB

การ กระจายสัญญาณข้อมูลมัลติมีเดียดิจิตอล หรือ DMB ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดหาสภาพแวดล้อมทั้งทางภาคพื้นดิน (T-DMB) และดาวเทียม (S-DMB) ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุด เพื่อการให้บริการโทรทัศน์ วิทยุ และข้อมูล สำหรับในเกาหลีซึ่งมีการใช้ S-DMB และ T-DMB อยู่ในปัจจุบันนั้น DMB ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร ของเกาหลี ภายใต้การคุ้มครองของ "SmarTV Technology Development"

หรือ การดูทีวีผ่านมือถือด้วยการส่งสัญญาณจากดาวเทียมในรูปแบบดิจิตอลแทนแบบแอนะ ล็อกอย่างที่ใช้กันอยู่ปกติ โดยต้องใช้งานคู่กับ
บริการถ่ายทอดสัญญาณสื่อดิจิตอลผ่านดาวเทียม (Satellite Digital Multimedia Broadcasting : Satellite DMB) ซึ่งปัจจุบันมีเพียงเกาหลี
โดยตอนนี้สถานีโทรทัศน์ของเกาหลี ได้แก่ เคบีเอส (KBS), เอ็มบีซี (MBC) และเอสบีเอส (SBS) กำลังเริ่มออกอากาศ รายการผ่านระบบดีเอ็มบี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2005 ในปีทีผ่านมา เพื่อให้บริการดูทีวีผ่านสื่อไร้สายประเภทต่างๆ ส่วนบ้านเราก็คงต้องรอไปอีกเช่นเคย ด้วยหลาย ๆ เหตุผล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งยังไม่มีการอนุมัติจาก กทช. ด้วย

DNSe

เป็นเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพของเสียง DPS

document

แฟ้มที่สร้างมาจากเวิร์ดโปรเซสเซอร์ หรือเดสก์ทอปพับลิชชิงซึ่งเก็บคำหรือภาพ (ดูที่ file)

Downlink

การเชื่อมโยงจากดาวเทียมลงไปยังสถานีภาคพื้นดินหรือเครื่องรับหนึ่งแห่งหรือมากกว่า

download

- ในเรื่องการสื่อสาร คือ การโอนย้ายหรือคัดสำเนาแฟ้ม ๆ เดียวหรือหลายแฟ้ม จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งลงยังเครื่องที่ใช้งานอยู่ผ่านทางเครือข่ายหรือ ใช้โมเด็ม เช่น การดาวน์โหลดแฟ้มจากผู้ให้บริการออนไลน์ เช่น CompuServe ลงมาบนพีซี ในกรณีนี้พีซีที่ต้องการจะเริ่มดาวน์โหลดและเก็บแฟ้มนั้นไว้บนดิสก์รอประมวล ผลเมื่อการับแฟ้มสิ้นสุดลง

การส่งข้อมูล เช่น ข้อมูลฟอนต์ หรือแฟ้มโพสต์สคริปต์ จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์

driver

ไดรเวอร์ (ดูที่ device driver)

DRM

การจัดการสิทธิดิจิทอล (Digital Right Management หรือย่อว่า DRM) คือเทคโนโลยีที่ใช้โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลดิจิทัล (เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง ภาพยนตร์) และฮาร์ดแวร์ซึ่งใช้จำกัดการใช้งานข้อมูลดิจิทัลเฉพาะงานใดงานหนึ่ง การจัดการสิทธิดิจิทัลมักสับสนกับ การป้องกันการคัดลอก ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีในการจำกัดการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการสิทธิดิจิทัล

DRM

การจัดการสิทธิดิจิทัล ในการควบคุมหรือจำกัดการใช้สื่อดิจิทัล บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีนี้ลงไป DRM

Dual Band

ระบบ การใช้คลื่นความถี่ 2 แบบ โดยในโซนยุโรปและเอเชียเป็นความถี่คู่ระหว่างดิจิตอล GSM 900 และ 1800 ส่วนอเมริกาเป็นความถี่ระหว่างดิจิตอล GSM 850 และ 1900 หากโทรศัพท์เครื่องใดเป็น Dual Band แสดงว่าสมารถใช้ได้ทั้ง 2 เครือข่าย โดยเครื่องจะสลับความถี่ให้อัตโนมัติ ถ้าบริเวณไหนคลื่นความถี่ใดความถี่หนึ่งอ่อนลง (ดูที่ Triband , Quadband)

Dual Display

คือชนิดของหน้าจอมือถือแบบฝาพับ (Clam Shell) ที่บางรุ่นจะมีหน้าจอที่สองอยู่บนฝาพับให้ด้วย จึงสามารถรู้ได้ทันทีว่าใครโทรมา
มี SMS หรือ MMS ส่งมากี่ข้อความแล้ว โดยที่เราไม่ต้องเปิดฝาพับดูหน้าจอหลักข้างใน

Dual Mode

คือ เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถรองรับสัญญาณได้ 2 ระบบ เช่น ใช้ได้ทั้งในระบบ CDMA และ GSM หรือ รองรับทั้ง 2G และ 3G เช่น Nokia 6680 รวมถึงเครื่องที่รองรับทั้งระบบแอนะล็อกและดิจิตอล

Dual-sim

เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการรองรังซิมการ์ด 2 ซิม

DV RS-MMC

เป็น MMC Card รุ่นใหม่ที่มีขนาดเท่ากับ RS-MMC ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือโนเกียร่นใหม่ ๆ โดยเฉพาะ เช่น Nokia
6620, Nokia N90 เนื่องจากว่าเครื่องร่นใหม่ๆ มีการออกแบบให้ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น โดยกินไฟลดลงเหลือ 1.8 โวลท์

DVB-H

เป็น การส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลไปยังอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือที่รองรับ และ เป็นการผสานเทคโนโลยีถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลกับ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (ดู IP) ซึ่งทำให้อุปกรณ์ไร้สายสามารถรับสัญญาณทีวีได้ นอกจากนี้ อุปกรณ์ไร้สายจำเป็นจะต้องมีเครื่องรับสัญญาณวิทยุเพิ่มเติมแยกต่างหากจาก เครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อที่จะให้สามารถรับสัญญาณเสียงได้

เครื่องรับสัญญาณบนมาตรฐาน DVB-H ถูกติดตั้งในอุปกรณ์ไร้สาย เช่นเดียวกันกับที่มีการติดตั้งเครื่องรับ-ส่งสัญญาณบลูทูธในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งระบบการถ่ายทอดสัญญาณโมบายทีวีถือเป็นอีกระบบหนึ่งที่ต่างไปจากระบบ GSM หรือบริการในระบบ 3G เนื่องจากผู้ใช้จะรับข้อมูลสัญญาณในทันที เช่นเดียวกันกับการถ่ายทอดโทรทัศน์ตามปกติ ไม่ใช่แบบการดาวน์โหลดตามความต้องการหรือ on demand

DVD

ย่อ มาจาก Digital Versatile Disk-Recordable, แผ่นดีวีดี-อาร์ มีขนาด 5 นิ้ว สองหน้า มีความจุด 3.8 กิกะไบท์ สามารถบันทึกได้ครั้งเดียว

dynamic data exchange

ใช้ คำย่อว่า DDE, วิธีการสื่อสารระหว่างโปรแกรมบนไมโครซอฟท์วินโดว์ แมคอินทอชซิสเท็ม 7 และในโอเอส/ทู เมื่อโปรแกรมตั้งแต่ 2 โปรแกรมขึ้นไปที่ใช้ DDE ได้ทำงานพร้อมกัน ก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและคำสั่งกันได้โดยใช้วิธีการ "สนทนา" การสนทนา DDE เป็นการเชื่อมต่อสองทางระหว่างโปรแกรมที่แตกต่างกัน 2 โปรแกรม เพื่อส่งข้อมูลโดยแต่ละโปรแกรมสลับกัน

Dynamic memory

หน่วยความจำที่แชร์กันระกว่างฟังค์ชั่นหรือแอบพลิเคชั่นของเครื่องโทรศัพท์ มือถือ ถ้าแอบพลิเคชั่นที่ใช้งานอยู่นั้นใช้พื้นที่ของหน่วย
ความจำทังหมดจะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานแอบพลิเคชันอื่นในขณะเดียวกันได้

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther