หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

facsimile

ใช้คำย่อว่า fax, โทรสาร, แฟกซ์ (ดูที่ fax)

FAQ

ย่อ มาจาก Frequently Asked Questions, คำถามซ้ำ ๆ ที่พบได้บ่อย ๆ ในเว็บไซต์, เอกสารใน USENET ที่เก็บคำตอบของคำถาม ซึ่งผู้มาใหม่มักจะถามเมื่อเป็นสมาชิกกลุ่มข่าวครั้งแรก, FAQ จะส่งไปยังกลุ่มข่าวตามช่วงปกติ เช่น รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และบางครั้งก็ใหญ่เกินไปจนต้องแบ่งเป็นส่วน ๆ หากว่ามีบอกไว้เป็น ? แสดงว่าส่วนนั้นเป็นส่วนแรกของทั้งหมด 4 ส่วน เอกสารเช่นนี้ยังใช้สำหรับกลุ่มหรือซอฟท์แวร์ใด ๆ ก็ได้

Fashion Phone

ชนิดของโทรศัพท์ที่ออกแบบมาตามสมัยนิยม เป็นแฟชั่นทันสมัยมีการออกแบบสีสันและรูปทรง ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างจากโทรศัพท์โดยทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ

fax

ย่อ มาจาก Facsimile, แฟกซ์, โทรสาร, การส่งสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กลายเป็นเอกสารใหม่ที่ปลายทาง เครื่องส่งโทรสารจะกวาดภาพบนกระดาษ และแปลงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการส่งผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับโทรสารจะแปลงรหัสพิมพ์สำเนาภาพต้นฉบับเครื่องโทรสารแต่ละเครื่อง นั้นเป็นได้ทั้งสแกนเนอร์ แฟกซ์โมเด็ม และเครื่องพิมพ์ รวมทั้งผู้ใช้สามารถนำแผ่นวงจรที่มีทั้งแฟกซ์และโมเด็มไปติดไว้ใน คอมพิวเตอร์ได้ (ดูที่ modem)

fax modem

แฟกซ์โมเด็ม, แผ่นวงจรที่ใส่เข้าไปในช่องเสียบขยายของพีซี เพื่อให้ทำงานเป็นเครื่องโทรสารได้อย่างสมบูรณ์ แต่สิ้นเปลืองไม่มาก

ข้อดีของแฟกซ์โมเด็มได้แก่ ใช้ง่ายและสะดวกสบาย เพราะแฟกซ์โมเด็มและโมเด็มมาตรฐานใช้โปรโตคอลสื่อสารต่างกัน โมเด็มมาตรฐานนั้นใช้คุยกับเครื่องโทรสารไม่ได้ แต่ข้อเสียอันสำคัญคือ สิ่งที่คุณจะส่งไปยังโทรสารต้องอยู่ในรูปดิจิตอลในคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณใช้สแกนเนอร์ไม่ได้ นั่นหมายความว่าคุณส่งโทรสารที่เป็นลายมือ ลายเส้น หรือภาพกราฟิกอื่น ๆ ไปไม่ได้

แฟกซ์โมเด็มแบ่งออกเป็น 3 คลาสคือ

- Send fax บริษัท Sierra Semiconductor เป็นผู้ริเริ่มพัฒนา แฟกซ์โมเด็มเหล่านี้จะส่งได้เพียงอย่างเดียว และในเวลานั้นแฟกซ์โมเด็มที่ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวนี้มีราคาถูกกว่าแบบ ที่ทั้งส่งและรับได้

- Class 1 มาตรฐานแฟกซ์โมเด็มรุ่นแรก ๆ ที่ระบุว่าการประมวลผลเอกสารสำหรับโทรสารควรทำโดยซอฟต์แวร์ระบบงาน

- Class 2 มาตรฐานล่าสุดที่ส่งภาระการเตรียมเอกสารไปไว้ที่ตัวแฟกซ์โมเด็มเอง ในมาตรฐานนี้ฮาร์ดแวร์โมเด็มจะจัดการย่อขนาดข้อมูลและตรวจสอบข้อผิดพลาดเอง ด้วย

โมเด็มคลาส 2 ส่วนมากใช้มาตรฐานรุ่นที่ทำไว้ในช่วงหลังเดือนสิงหาคม 1990 แต่ต่อมามาตรฐานได้รับการทบทวน พร้อมกับรุ่นล่าสุดที่มีการตรวจสอบแล้วในเดือนพฤศจิกายน 1992, แฟกซ์โมเด็มที่ใช้ได้กับรุ่นแรกจะเป็นโมเด็มคลาส 2 ขณะที่ใช้กับรุ่นหลังเป็นโมเด็มคลาส 2.0 แต่แฟกซ์โมเด็มของอินเทลชื่อ Satis FAXtion ทำตามอีกมาตรฐานหนึ่งที่เรียกว่า CAS (Communications Application Specification)

FCC

ย่อ มาจาก Federal Communications Commission, คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร องค์กรนี้เป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ ที่วางระเบียบให้แก่อุปกรณ์ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ผู้ให้บริการการสื่อสารระหว่างรัฐ และงานให้บริการระหว่างประเทศที่อยู่ในสหรัฐฯ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ที่ผลิตสัญญาณความถี่วิทยุ ซึ่งจะไปรบกวนการส่งกระจายทางธุรกิจ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองจาก FCC ก่อนที่จะนำไปขายในสหรัฐฯ เพื่อให้ตรงกับข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นตัวนำและการกระจายคลื่น วิทยุ FCC จะแบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 2 ประเภท คือ Class A (ใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือด้านธุรกิจ) และ Class B (ใช้งานในบ้าน) (ดูที่ Class A/Class B)

feature

ฟีเจอร์, ลักษณะการทำงานของซอฟต์แวร์ในหน้าที่ต่าง ๆ

Feature Phone

โทรศัพท์มือถือที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานแบบทั่วไป มีการสนับสนุนซอฟต์แวร์ของบุคคลให้เฉพาะ

Federal Communications Commission

ใช้คำย่อว่า FCC, คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารในสหรัฐอเมริกา (ดูที่ FCC)

Femtocell

สถานีฐานมือถือขนาดเล็ก ใช้งานสำหรับบ้านและอาคารสูง

field

ฟิลด์, พื้นที่กันไว้เก็บข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล ฟิลด์อาจจะมีชื่อบุคคล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ หมายเลขประกันสังคม เพศ รหัสไปรษณีย์ หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ ในระบบจัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูลจะอยู่ในรูปของตาราง โดยที่ เรคอร์ดคือ แถว และฟิลด์คือ คอลัมน์ ดังนั้น กลุ่มของฟิลด์ที่สัมพันธ์กันทำให้เกิดเรคอร์ดในฐานข้อมูล

สิ่งที่อยู่ในฟิลด์อาจจะกำหนดด้วยรายละเอียดของขนาดและชนิดของฟิลด์ รวมทั้งช่วงของข้อมูลที่รับได้ด้วย (ดูที่ database, record)

field name

ชื่อ ที่ไม่ซ้ำกันในระบบจัดการฐานข้อมูลกำหนดให้แก่ฟิลด์ในฐานข้อมูล ชื่อฟิลด์ยังใช้เพื่อแสดงลักษณะของข้อมูลในฟิลด์ได้ด้วย ในระบบฐานข้อมูลบางระบบ ชื่อฟิลด์ต้องเป็นชุดอักขระติดกันโดยไม่มีช่องว่าง แต่คุณใช้ตัวเส้นใต้แทนช่องว่างได้ เช่น LAST_NAME หรือ FIRST_NAME

file

ไฟล์, แฟ้มข้อมูล, ชื่อของชุดข้อมูลที่เก็บไว้บนดิสก์โดยผู้ใช้จะเห็นเป็นชิ้นเดียว หรืออาจเรียกว่า ถังเก็บข้อมูลต่าง ๆ บนสื่อแม่เหล็ก เช่น ฟลอปปีดิสก์ หรือฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น แฟ้มจะเก็บโปรแกรมหรือส่วนหนึ่งของโปรแกรม หรืออาจจะเป็นแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารของผู้ใช้ แฟ้มหลาย ๆ แฟ้มอาจจะกระจัดกระจายกันหรือเก็บไว้ในที่ ๆ แตกต่างกันทั่วทั้งดิสก์ ระบบปฏิบัติการจะจัดการหาที่อยู่ของส่วนต่าง ๆ แต่ละส่วนนี้เมื่ออ่านแฟ้ม

แฟ้มข้อความเป็นแฟ้มที่จัดเก็บเฉพาะตัวอักษรแอสกีเท่านั้น แฟ้มไบนารีเก็บข้อมูลตามโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาของใครของมัน เช่น ในเอ็กเซลใช้แฟ้ม .xls หรือแอกเซสใช้แฟ้ม . mdb (ดูที่ data)

file conversion

การ แปลงรูปแบบของแฟ้มแบบหนึ่ง หรือโครงสร้างของแฟ้มไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง การแปลงรูปอาจจะเกิดระหว่างรูปแบบของระบบงาน 2 ระบบที่ใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน เช่น เวิร์ดโปรเซสเซอร์บนดอสหรือวินโดวส์ หรือระหว่างระบบงานที่อยู่ต่างระบบปฏิบัติการ ระบบงานที่มีไว้ใช้แปลงภาพกราฟิกจากแฟ้มรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งด้วย

file management

การจัดการแฟ้ม, กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้าง หรือที่เกี่ยวกับการสร้าง การเรียก การแก้ไขแฟ้มข้อมูล

file size

ขนาดแฟ้ม, พื้นที่บนดิสก์ที่แฟ้มนั้นใช้เก็บข้อมูล มีหน่วยเป็นไบต์

file transfer

การถ่ายโอนแฟ้ม

Firefox OS

เป็นระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างมือถือและแท็บเล็ต และเมื่อเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกภายในรังของ Mozilla แล้วก็ต้องเป็นระบบเปิด (open source) มาตั้งแต่กำเนิด

firewall

ไฟ ร์วอลล์, กำแพงไฟ, ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบุกรุก การลักลอบดูข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลเข้าออกระหว่างเครือข่ายภายในกับภายนอก ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ซึ่งใช้ปกป้องข้อมูล ป้องกันการเข้าใช้ระบบจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเครือข่ายภายนอก

เครือ ข่ายที่ติดตั้ง firewall มีรูปแบบที่สำคัญ คือ ข้อมูลที่ผ่านเข้าออกเครือข่ายจะต้องผ่านส่วนของระบบ firewall และเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและอนุญาตเท่านั้นที่จะผ่านเข้าออกเครือ ข่ายได้

Firmware

คือ โปรแกรมขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในหน่วยความจำพิเศษของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวม ทั้งโทรศัพท์มือถือ ทำหน้าที่เสมือนเป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่สมาร์ท โฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แต่มีความสามารถในการทำงานที่จำกัดกว่า และมีฟังก์ชันการทำงานที่น้อยกว่า โดยโทรศัพท์บางเครื่องสามารถอัปเกรด Firmware เป็นเวอร์ชั่นใหม่เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติ หรือแก้ไขข้อผิดพลาดจาก Firmware ที่มีอยู่เดิมได้ด้วย

firmware

เฟิร์มแว ร์, ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในชิปซึ่งต่างไปจากซอฟต์แวร์ที่เก็บไว้บนดิสก์ แล้วจึงค่อยบรรจุเข้าไปไว้ในหน่วยความจำ โดยมักจะอยู่ในหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียว เช่น ROM, EPROM หรือ EEPROM ซึ่งยังคงเก็บข้อมูลไว้ได้เมื่อปิดเครื่อง ดังนั้นไบออสที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไอบีเอ็มก็เป็นเฟิร์มแวร์ด้วย

Firmware คือ โปรแกรมขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในหน่วยความจำพิเศษของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวม ทั้งโทรศัพท์มือถือ ทำหน้าที่เสมือนเป็นระบบปฏิบัติการของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่สมาร์ท โฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แต่มีความสามารถในการทำงานที่จำกัดกว่า และมีฟังก์ชันการทำงานที่น้อยกว่า โดยโทรศัพท์บางเครื่องสามารถอัปเกรด Firmware เป็นเวอร์ชั่นใหม่เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติ หรือแก้ไขข้อผิดพลาดจาก Firmware

flash memory

อี อีพรอม (EEPROM) ชนิดพิเศษที่ไม่สลายความจำ แต่จะลบได้ด้วยระดับสัญญาณปกติที่พบภายในพีซี เพื่อให้คุณสร้างโปรแกรมใหม่ที่เป็นอะไรก็ตามที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องดึงชิปออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ดังนั้นเมื่อโปรแกรม flash memory ได้ คุณจะเอาแผ่นวงจรเพิ่มออกไปจากที่ติดอยู่ และไปเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ตามต้องการ

flat-panel display

จอแสดง ผลแคบ ๆ ในคอมพิวเตอร์วางตักและโน้ตบุ๊คที่ใช้หนึ่งในหลาย ๆ เทคโนโลยีที่มีอยู่ เช่น electroluminescence, LCD หรือ ทรานซิสเตอร์แบบบางเท่าฟิล์ม

Flight Mode/Offline Mode

โหมดที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางด้วยเครื่องบินโดยเฉพาะ ซึ่งจะตัดสัญญาณที่เกี่ยวกับการสื่อสารออกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น โทร
เข้า - ออก รับ - ส่งข้อความทั้ง SMS และ MMS การเชื่อมต่อ WAP GPRS และบลูทูธเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการทำงานของคลื่น
วิทยุ และระบบนำทางที่ใช้ในการบิน แต่ยังสามารถใช้งานเมนูอื่น ๆ ที่ไม่ต้องใช้คลื่นสัญญาณ เช่นออร์แกไนเซอร์ นาฬิกาปลุก เกม
เครื่องคิดเลข เป็นต้น หรือ โหมดตัดคลื่นสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติเพื่อไม่ ให้ไปรบกวนการทำงานของคลื่นวิทยุที่ใช้ในการบิน และระบบนำทางแต่ยังสามารถใช้งานเมนูอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้คลื่นสัญญาณ เช่น ออร์แกนไนเซอร์ การเล่นเกมแบบไม่ออนไลน์ได้

Flip-down-phone

โทรศัพท์มือถือที่มีรูปแบบเป็นฝาพับ

FM-Radio

วิทยุจากสถานีวิทยุ FM

FM-Transmitter

หน่วยความจำบนความถี่ FM เพื่อจะนำมาปรับคลื่นรับฟังให้ใกล้เคียง

Foam actor

รูปลักษณะทั่วไปหรือขนาดและรูปร่างโทรศัพท์มือถือ

folder

โฟลเดอร์, ชื่อเรียกไดแรกทอรีอีกชื่อหนึ่งใน GUI, เป็นที่จัดเก็บโปรแกรม หรือแฟ้มบนดิสก์ มีสัญลักษณ์เป็นไอคอนกราฟิกที่แทนตัวโฟลเดอร์ของแฟ้มโฟลเดอร์ยังเก็บ โฟลเดอร์อื่น ๆ ไว้ภายในได้ เรียกว่า การซ้อน ในดอสเรียกโฟลเดอร์ว่าเป็น ไดแรกทอรีย่อย

font

ฟอนต์, ตัวเลข ตัวอักษร และเครื่องหมายครบชุดในแบบพิมพ์แต่ละแบบ เช่น Helvetica หรือ Courier วิธีการพิมพ์ เช่น ตัวเอียง หรือแบบโรมัน ขนาดและน้ำหนักการพิมพ์ เช่น ความหนา, อย่าสับสนเรื่องการใช้ฟอนต์กับแบบพิมพ์ เพราะฟอนต์มีตัวอักขระทุกตัวตามแบบที่กำหนด ขนาด และน้ำหนักการพิมพ์สำหรับแต่ละแบบ ขณะที่แบบพิมพ์หมายถึง แบบตัวอักขระเท่านั้น

ฟอนต์ใช้กับมอนิเตอร์สำหรับแสดงผลบนจอภาพและสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ผลลัพธ์ ฟอนต์ที่พบกันในคอมพิวเตอร์ทั่วไปมี 2 ชนิด ได้แก่ ฟอนต์แบบบิตแมป ซึ่งตัวอักขระแต่ละตัวแทนด้วยรูปแบบของจุด และฟอนต์แบบเอาต์ไลน์ ซึ่งตัวอักขระแต่ละตัวกำหนดไว้เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์

ในระบบงานหลายระบบ คำว่า ฟอนต์ ใช้เพื่อหมายถึงชุดของฟอนต์ทั้งหมด และเนื่องจากฟอนต์มีการจัดลิขสิทธิ์ด้วย ดังนั้นคุณอาจจะพบว่าระบบงานหนึ่งมีฟอนต์ชื่อ Helvetica ขณะที่ อีกระบบงานหนึ่งมีฟอนต์ที่หน้าตาเหมือนกัน แต่มีชื่อว่า Switzerland เป็นต้น

format

การ จัดรูปแบบ, การเตรียมฟลอปปีดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์ เพื่อให้เก็บข้อมูลได้ตามประเภทของคอมพิวเตอร์ ฟลอปปีดิสก์จะนำมาใช้โดยคอมพิวเตอร์แบบใดก็ได้ การจัดรูปแบบในดิสก์บนเครื่องแมคอินทอช เป็นการเตรียมดิสก์เพื่อเก็บข้อมูลของเครื่องแมคอินทอช การจัดรูปแบบในดิสก์บนเครื่องที่ใช้ดอส เป็นการเตรียมดิสก์เพื่อเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไอบีเอ็ม

forum

ฟอรัม, สภา, ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย, ความสามารถในการใช้งานบริการออนไลน์และบูลเลทินบอร์ด ที่ให้สมาชิกส่งข้อความไปให้ผู้อื่นอ่าน และตอบข้อความที่ผู้อื่นส่งมา, สภาสำหรับกลุ่มส่วนมากจะมีหัวข้อเฉพาะ เช่น การทำงานจากบ้านหรือการถ่ายภาพ ขณะที่หัวข้ออื่น ๆ อาจจะมีผู้ขายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เสนอข้อสนับสนุนทางเทคนิคแบบออนไลน์

forward mail

การส่งผ่านอีเมล์จากผู้ใช้รายหนึ่งไปให้ผู้ใช้อีกรายหนึ่ง

FOTA

เป็นคุณลักษณธพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนให้โทรศัพท์บางรุ่น ผู้ใช้สามารถอัพเดต Firmware ผ่านผู้ให้บริการ

FPS

จำนวนภาพที่ฉายต่อเนื่องในเวลา 1 วินาที โดยอัตรา FPS ที่ทำให้ภาพดูลื่นไหลเป็นธรรมชาตินั้นอยู่ที่ 24-30 เฟรมต่อวินาที

Frame Error Rate

ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของการเชื่อมต่อสัญญาณ

free memory

พื้นที่หน่วยความจำที่ว่าง ๆ ไม่มีใครใช้งาน

freeware

ฟรี แวร์, ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ไว้ แต่อนุญาตให้คัดสำเนาได้ และนำไปใช้ที่ไหนก็ได้อิสระ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่างจากซอฟต์แวร์พับลิกโดเมนที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์และคัดสำเนาได้อย่างอิสระ ด้วย ส่วนแชร์แวร์ (shareware) นั้นจดลิขสิทธิ์และคัดสำเนาได้อย่างอิสระ แต่ถ้าใช้เป็นประจำก็ต้องจ่ายเงิน ฟรีแวร์มักจะมีอยู่บนบูลเลทินบอร์ดหรือในกลุ่มผู้ใช้ แต่จะนำไปขายหรือจัดจำหน่ายโดยคิดมูลค่ามิได้ (ดูที่ public domain และ shareware)

frequency-division multiplexing

ใช้ คำย่อว่า FDM, วิธีการใช้ช่องทางการสื่อสารร่วมกัน ด้วยการแบ่งความกว้างของช่องสัญญาณเป็นหลาย ๆ ช่องทางขนานกัน กำหนดและแยกด้วย guard band ของความถี่ที่แตกต่างกัน สัญญาณทั้งหมดจะส่งไปพร้อม ๆ กัน, FDM เป็นการสื่อสารแบบแอนะล็อก เช่น การสื่อสารผ่านสายโทรศัพท์ หรือบนเครือข่ายแบบ baseband

frequently asked question

ใช้คำย่อว่า FAQ, คำถามซ้ำที่พบได้บ่อย ๆ ในเว็บไซต์ (ดูที่ FAQ)

front size

ขนาด ฟอนต์, ความสูงและความกว้างของฟอนต์แต่ละฟอนต์ ฟอนต์ส่วนมากจะดูกลมกลืนและสวยงามเมื่อมีขนาด 10 หรือ 20 พอยต์ ถ้าคุณแสดงฟอนต์ในขนาดที่ไม่ปกติ เช่น 11 หรือ 23 พอยต์ ภาพที่ออกมาจะมีรอยหยักและฟอนต์อาจจะแหว่ง

FTP

ย่อ มาจาก File Transfer Protocol, โปรโตคอลที่ใช้เข้าไปยังเครื่องแม่ข่ายอินเตอร์เน็ตอื่นๆ และโอนย้ายแฟ้มหรือไฟล์ไปมาระหว่างเครื่องแม่ข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์, FTP ยังเป็นชื่อของโปรแกรมจัดการโปรโตคอลนี้ด้วย

full screen

เต็ม จอภาพ, ความสามารถในการป้อนตัวอักขระที่ใดก็ได้ทั้งจอภาพ ซึ่งมีให้ขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ เทอร์มินัลแบบเต็มจอภาพแสดงข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้จอภาพแบบเต็มทั้งหมด เอดิเตอร์แบบเต็มจอภาพจะให้คุณป้อนอะไรก็ตามได้เต็มจอ

function

ฟังก์ชัน, ในเรื่องการเขียนโปรแกรม คือโปรแกรมย่อยของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ทำการคำนวณค่าแล้วส่งกลับไปให้โปรแกรม หลัก ต่างจากโพรซีเยอร์ที่คำนวณให้แต่ส่งค่า 0 คืน หรือ ส่งค่าหลาย ๆ ค่ากลับไปยังโปรแกรมหลักไม่ได้

function keys

ปุ่ม ฟังก์ชัน, ปุ่มพิเศษที่อยู่ส่วนบนสุดหรือด้านข้างของแป้นพิมพ์ที่ออกแบบมาเพื่อส่งคำ สั่งไปให้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปุ่มฟังก์ชัน 12 ปุ่ม ตั้งแต่ F1 ถึง F12 ปุ่มฟังก์ชันเป็นปุ่มลัดแทนปุ่มอื่นหลาย ๆ ปุ่ม เช่น Ctrl-S-D ซึ่งดูจะจำได้ง่ายกว่า แต่โปรแกรมต่างกันจะใช้ปุ่มฟังก์ชันคนละงานกัน

FWR

เป็นระบบจดจำลายมือ โดยที่เราสามารถใช้นิ้วมือของเราเขียนข้อความต่าง ๆ ที่หน้าจอ Touchscreen แทนปากกา Stylus ซึ่งจะต่าง
กับระบบ Hand Writing Recognition ตรงที่จะต้องใช้ปากกา Stylus ในการเขียนข้อความนั่นเอง

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther