หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

game

เกม, โปรแกรมประเภทหนึ่ง, โปรแกรมเกมแบ่งได้เป็น 3 จำพวกคือ พวกเดินไปตามทาง พวกวางกลยุทธ์ และพวกเล่นบนกระดาน เกมจำพวกเดินไปตามทาง ได้แก่ PacMan, Mario Brothers หรือ Flight Simulator เน้นในเรื่องการประสานงานระหว่างมือกับสายตา เกมจำพวกวางกลยุทธ์มักจะเป็นเกมเกี่ยวกับสงคราม ที่ผู้เล่นจะทำหน้าที่ควบคุมกองทัพทั้งหมดและพยายามยึดทวีปยุโรป หรือทรัพย์สินชิ้นอื่น ๆ ที่มีราคาสูง เกมจำพวกเล่นบนกระดาน เช่น chess, checkers, Monopoly, Go, Backgammon หรือ Risk

GB

ย่อมาจาก gigabyte, 1 กิกะไบต์มีค่าประมาณ 1 พันล้านไบต์ (ดูที่ gigabyte, hard disk, megabyte และ memory)

GBPS

นหน่วยปริมาณข้อมูลที่ใช้วัดขนาดในการส่งข้อมูลหน่วยหนึ่ง เห็นได้บ่อยบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่ง 1 Mbps = 1,000 Kbps

Geo-Tag

เป็นฟังก์ชั่นของโทรศะพท์ที่ใช้งาน GPS สามารถระบุตำแหน่งสถานที่ทางภูมิศาสตร์

GIF

ย่อ มาจาก Graphics Interchange Format, แฟ้มที่มีรูปแบบพิเศษซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย CompuServe เพื่อใช้เก็บภาพกราฟิก ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้งานได้ มีนามสกุลว่า .GIF คือฟอร์แมตของไฟล์รูปภาพที่อาศัยเทคนิคการบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงกว่าปกติโดย รองรับระดับสีได้ 256 สี และเหมาะกับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ตในยุคแรกๆ ปัจจุบันมีการนำภาพฟอร์แมต GIF มาใช้กับโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่มีความละเอียดของหน้าจอไม่สูงมากนัก

gigabyte

ใช้ คำย่อว่า GB, กิกะไบต์, มีค่าประมาณ 1 พันล้านไบต์ แต่ควรจะต้องนับเป็นแบบยกกำลังของ 2 ซึ่งกิกะไบต์คือ 2 30 หรือ 1,073,741,824 ไบต์

global

โกลบอล, ครอบคลุม, ส่วนกลาง, เมื่อนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ หมายถึง ทั้งหมด

GPRS

เทคโนโลยีโครงข่ายโทรศัพท์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของระบบ GSM โดยเป็นการส่งข้อมูลแบบ Packet ซึ่งนอกจากจะรวดเร็วแล้วยังเป็นการประหยัดต่อผู้ใช้ และเป็นการเพิ่มมาตรฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM ให้มีความสามารถส่งข้อมูลผ่านดาต้าแพคเกตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการรับส่งอีเมล์ เป็นต้น

GPRS Class 12

คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ที่ยังสามารถทำงานต่อได้เลยแม้จะถูกขัดจังหวะด้วยการมีสายเรียกเข้าหรือมี ข้อความส่งมาที่
ตัวเครื่องต่าง จาก GPRS Class8 ตรงที่เมื่อถูดขัดจังหวะการเชื่อมต่อจะหลุดทันทีส่วน GPRS Class10 จะทำให้การทำงานหยุดลงแต่ยัง
เชื่อมต่ออยู่ ซึ่งจะมีผลให้การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ช้าลง

GPRS Class คืออะไร

GPRS Class เป็นคุณสมบัติเฉพาะของระดับความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่สามารถทำได้ โดยจะมีอยู่ทั้งหมด 12 Class (1-12) หากตัวเลข Class ยิ่งมาก ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจะยิ่งมากขึ้น

จำนวนของ Time-Slot โดยความถี่ของระบบ GSM จะมีทั้งหมด 8 Time-Slot ซึ่งในการโทรเข้าโทรออกปกติจะใช้ 1 Time-Slot (ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์) ซึ่งการรับข้อมูล (DownLink) และการส่งข้อมูล (UpLink) จะเขียนอยู่ในรูปของตัวเลขที่นำมาบวกกัน เช่น 3+1 หรือ 4+2 (Downlink+Uplink) ซึ่งชุดบวกลบจะแสดงข้อมูลรับ (DownLink) และข้อมูลส่ง (UpLink)

GPS

คือ เทคโนโลยีในการติดตาม นำทาง หรือระบุตำแหน่งของยานพาหนะหรือบุคคลที่สามารถรายงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียม และเมื่อใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี 3G จะทำให้การค้นหาตำแหน่งเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ ระบบดาวเทียมค้นหานำ่ร่องสำหรับใช้กำหนดตำแหน่งบนผิวโลก โดยมีดาวเทียมบนท้องฟ้ามากกว่า 4 ดวง ส่งสัญญาณมายังเครื่องรับ ซึ่งเครื่องรับสัญญาณจะกำหนดพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกได้ (ดูที่ SiRF Star III)

graphics

ความ สามารถของคอมพิวเตอร์ในการแสดงผลเป็นภาพเล็ก ๆ สวยงามบนจอภาพ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ส่วนมากจะมีจอภาพที่แสดงผลภาพกราฟิกได้ แต่คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ๆ บางรุ่นมีจอภาพที่ทำไม่ได้ ถ้าคุณพยายามใช้โปรแกรมที่ต้องกราฟิก เช่น เกม โปรแกรมจะทำงานไม่ได้ (หรือได้ขยะเต็มจอภาพ)

gray scale

เกรย์ สเกล, ความเข้มของสีเทาที่แตกต่างกันเริ่มจากดำไปขาว เกรย์สเกลมักจะหมายถึงความสามารถของสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และจอภาพคอมพิวเตอร์แบบวางตักที่ไม่รู้จักการใช้สี

ระดับ ความเข้มที่แตกต่างกันหลายระดับจะมีได้ตามจำนวนบิตที่กำหนดไว้ให้แต่ละพิก เซล ยิ่งมีมาก ยิ่งมีระดับความเข้มมากในภาพ แต่ก็ทำให้ใช้ดิสก์และหน่วยความจำมากขึ้นด้วย ภาพขนาด 2 x2 นิ้ว มีความละเอียด 300 dpi และระดับของสีเทา 256 ระดับ ใช้พื้นที่ดิสก์อย่างน้อย 360 กิโลไบต์ โดยไม่รวมข้อมูลจำเป็นอื่น ๆ

GSM

มาตรฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้กันมากในยุโรปตามมาตรฐานนี้ระบบจะใช้ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์
เป็นระบบโทรศัพท์มือถือที่มีผู้นิยมใช้กันมาก โดย GSM สามารถทำงานได้บนความถี่ต่าง ๆ กัน เช่น ระบบดีแทคและทรูมูฟใช้ความถี่
1800 MHz ส่วนระบบเอไอเอสอยู่บนความถี่ 900 MHz และไทยโมบายใช้ความถี่ 1900 MHz เป็นต้น นอกจากนี้ในบางประเทศยังใช้
ความถี่ 850 MHz ด้วย จึงต้องมีโทรศัพท์มือถือ Quad Band ที่รองรับได้ทั้ง 4 คลื่นความถี่ออกมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้อง
เดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ

guest

ชื่อบัญชีในยูนิกซ์ซึ่งเปิดสำหรับผู้เข้ามาใช้ระบบชั่วคราว

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther