หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

game

เกม, โปรแกรมประเภทหนึ่ง, โปรแกรมเกมแบ่งได้เป็น 3 จำพวกคือ พวกเดินไปตามทาง พวกวางกลยุทธ์ และพวกเล่นบนกระดาน เกมจำพวกเดินไปตามทาง ได้แก่ PacMan, Mario Brothers หรือ Flight Simulator เน้นในเรื่องการประสานงานระหว่างมือกับสายตา เกมจำพวกวางกลยุทธ์มักจะเป็นเกมเกี่ยวกับสงคราม ที่ผู้เล่นจะทำหน้าที่ควบคุมกองทัพทั้งหมดและพยายามยึดทวีปยุโรป หรือทรัพย์สินชิ้นอื่น ๆ ที่มีราคาสูง เกมจำพวกเล่นบนกระดาน เช่น chess, checkers, Monopoly, Go, Backgammon หรือ Risk

GB

ย่อมาจาก gigabyte, 1 กิกะไบต์มีค่าประมาณ 1 พันล้านไบต์ (ดูที่ gigabyte, hard disk, megabyte และ memory)

GBPS

นหน่วยปริมาณข้อมูลที่ใช้วัดขนาดในการส่งข้อมูลหน่วยหนึ่ง เห็นได้บ่อยบนระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่ง 1 Mbps = 1,000 Kbps

Geo-Tag

เป็นฟังก์ชั่นของโทรศะพท์ที่ใช้งาน GPS สามารถระบุตำแหน่งสถานที่ทางภูมิศาสตร์

GIF

ย่อ มาจาก Graphics Interchange Format, แฟ้มที่มีรูปแบบพิเศษซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดย CompuServe เพื่อใช้เก็บภาพกราฟิก ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องใช้งานได้ มีนามสกุลว่า .GIF คือฟอร์แมตของไฟล์รูปภาพที่อาศัยเทคนิคการบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงกว่าปกติโดย รองรับระดับสีได้ 256 สี และเหมาะกับการใช้งานบนอินเตอร์เน็ตในยุคแรกๆ ปัจจุบันมีการนำภาพฟอร์แมต GIF มาใช้กับโทรศัพท์มือถือบางรุ่นที่มีความละเอียดของหน้าจอไม่สูงมากนัก

gigabyte

ใช้ คำย่อว่า GB, กิกะไบต์, มีค่าประมาณ 1 พันล้านไบต์ แต่ควรจะต้องนับเป็นแบบยกกำลังของ 2 ซึ่งกิกะไบต์คือ 2 30 หรือ 1,073,741,824 ไบต์

global

โกลบอล, ครอบคลุม, ส่วนกลาง, เมื่อนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ หมายถึง ทั้งหมด

GPRS

เทคโนโลยีโครงข่ายโทรศัพท์ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของระบบ GSM โดยเป็นการส่งข้อมูลแบบ Packet ซึ่งนอกจากจะรวดเร็วแล้วยังเป็นการประหยัดต่อผู้ใช้ และเป็นการเพิ่มมาตรฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM ให้มีความสามารถส่งข้อมูลผ่านดาต้าแพคเกตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และการรับส่งอีเมล์ เป็นต้น

GPRS Class 12

คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ ที่ยังสามารถทำงานต่อได้เลยแม้จะถูกขัดจังหวะด้วยการมีสายเรียกเข้าหรือมี ข้อความส่งมาที่
ตัวเครื่องต่าง จาก GPRS Class8 ตรงที่เมื่อถูดขัดจังหวะการเชื่อมต่อจะหลุดทันทีส่วน GPRS Class10 จะทำให้การทำงานหยุดลงแต่ยัง
เชื่อมต่ออยู่ ซึ่งจะมีผลให้การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ช้าลง

GPRS Class คืออะไร

GPRS Class เป็นคุณสมบัติเฉพาะของระดับความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลที่สามารถทำได้ โดยจะมีอยู่ทั้งหมด 12 Class (1-12) หากตัวเลข Class ยิ่งมาก ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจะยิ่งมากขึ้น

จำนวนของ Time-Slot โดยความถี่ของระบบ GSM จะมีทั้งหมด 8 Time-Slot ซึ่งในการโทรเข้าโทรออกปกติจะใช้ 1 Time-Slot (ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์) ซึ่งการรับข้อมูล (DownLink) และการส่งข้อมูล (UpLink) จะเขียนอยู่ในรูปของตัวเลขที่นำมาบวกกัน เช่น 3+1 หรือ 4+2 (Downlink+Uplink) ซึ่งชุดบวกลบจะแสดงข้อมูลรับ (DownLink) และข้อมูลส่ง (UpLink)

GPS

คือ เทคโนโลยีในการติดตาม นำทาง หรือระบุตำแหน่งของยานพาหนะหรือบุคคลที่สามารถรายงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การส่ง
สัญญาณผ่านดาวเทียม และเมื่อใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี 3G จะทำให้การค้นหาตำแหน่งเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ ระบบดาวเทียมค้นหานำ่ร่องสำหรับใช้กำหนดตำแหน่งบนผิวโลก โดยมีดาวเทียมบนท้องฟ้ามากกว่า 4 ดวง ส่งสัญญาณมายังเครื่องรับ ซึ่งเครื่องรับสัญญาณจะกำหนดพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกได้ (ดูที่ SiRF Star III)

graphics

ความ สามารถของคอมพิวเตอร์ในการแสดงผลเป็นภาพเล็ก ๆ สวยงามบนจอภาพ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ส่วนมากจะมีจอภาพที่แสดงผลภาพกราฟิกได้ แต่คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ๆ บางรุ่นมีจอภาพที่ทำไม่ได้ ถ้าคุณพยายามใช้โปรแกรมที่ต้องกราฟิก เช่น เกม โปรแกรมจะทำงานไม่ได้ (หรือได้ขยะเต็มจอภาพ)

gray scale

เกรย์ สเกล, ความเข้มของสีเทาที่แตกต่างกันเริ่มจากดำไปขาว เกรย์สเกลมักจะหมายถึงความสามารถของสแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และจอภาพคอมพิวเตอร์แบบวางตักที่ไม่รู้จักการใช้สี

ระดับ ความเข้มที่แตกต่างกันหลายระดับจะมีได้ตามจำนวนบิตที่กำหนดไว้ให้แต่ละพิก เซล ยิ่งมีมาก ยิ่งมีระดับความเข้มมากในภาพ แต่ก็ทำให้ใช้ดิสก์และหน่วยความจำมากขึ้นด้วย ภาพขนาด 2 x2 นิ้ว มีความละเอียด 300 dpi และระดับของสีเทา 256 ระดับ ใช้พื้นที่ดิสก์อย่างน้อย 360 กิโลไบต์ โดยไม่รวมข้อมูลจำเป็นอื่น ๆ

GSM

มาตรฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้กันมากในยุโรปตามมาตรฐานนี้ระบบจะใช้ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์
เป็นระบบโทรศัพท์มือถือที่มีผู้นิยมใช้กันมาก โดย GSM สามารถทำงานได้บนความถี่ต่าง ๆ กัน เช่น ระบบดีแทคและทรูมูฟใช้ความถี่
1800 MHz ส่วนระบบเอไอเอสอยู่บนความถี่ 900 MHz และไทยโมบายใช้ความถี่ 1900 MHz เป็นต้น นอกจากนี้ในบางประเทศยังใช้
ความถี่ 850 MHz ด้วย จึงต้องมีโทรศัพท์มือถือ Quad Band ที่รองรับได้ทั้ง 4 คลื่นความถี่ออกมาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้อง
เดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ

guest

ชื่อบัญชีในยูนิกซ์ซึ่งเปิดสำหรับผู้เข้ามาใช้ระบบชั่วคราว

H.263

เป็นมาตรฐานการบีบอัดไฟล์วิดีโอจาก ITU (International Telecom Union)โดยคุณภาพไฟล์วิดีโอที่ได้จะดีกว่า H.261 โดยฟอร์แมตไฟล์ที่ได้เป็นสกุลไฟล์ .3gp

hack

แฮก, เจาะระบบ, การแก้ไขโปรแกรมอย่างผิดกฎหมาย

hacker

แฮกเกอร์, ผู้รู้, ผู้เจาะระบบ

Handsfree

อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการพูดและคุยโทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้มือในการ ถือ เช่น ปุ่ม Speakerphone (บางเครื่องใช้
Loudspeaker) ที่มาพร้อมโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ Small Talk, Bluetooth ที่ใช้พูดคุยขณะขับรถ เป็นต้น

Handwriting Recognition

ความสามารถของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ ทำการวิเคารห์รูปร่างลายนิ้วมือ หรือ ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ

hang

แฮงก์, หยุดทำงานอย่างกะทันหัน, การที่คอมพิวเตอร์หยุดการทำงาน โดยไม่สามารถทำสิ่งใดต่อไปได้

Haptics

เทคโนโลยีการตอบสนองทางกายภาพกับผู้ใช้

hard disk

ฮาร์ดดิสก์, ส่วนของช่องใส่ดิสก์ที่เป็นโลหะซึ่งมีสารแม่เหล็กเคลือบปิดผนึกอย่างแน่นหนา ในกล่อง และนำมาใช้เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ไม่ใช่กลไกในการอ่านและเขียนข้อมูล บางครั้งเรียกว่า fixed disk, Winchester disk หรือ four-letter expletive

hardware

ฮาร์ดแวร์, ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ทางกายภาพของคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ โมเด็ม มอนิเตอร์ และแป้นพิมพ์ที่คุณสัมผัสได้ ต่างจากซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บอกฮาร์ดดิสก์ของคุณว่า จะทำอะไรต่อไป (ดูที่ software)

HDD

ย่อมาจาก Hard Disk Drive, อุปกรณ์สำหรับบันทึกและอ่านข้อมูลบนจานแม่เหล็ก (ดูที่ hard disk)

hertz

ใช้ คำย่อว่า Hz, หน่วยวัดความถี่ของกระแสไฟฟ้า มักใช้ในปริมาณมากที่จะวัดความเร็วของคอมพิวเตอร์ และย่อเป็นเมกะเฮิรตซ์ (MHz) ใน 1 เฮิรตซ์จะมีค่าเท่ากับจำนวนรอบต่อวินาที (ดูที่ megahertz)

hidden files

แฟ้ม แบบแอบซ่อน. แฟ้มในดอสที่คุณจะไม่เห็นเมื่อใช้คำสั่ง DIR โปรแกรมบางโปรแกรมสร้างแฟ้มแบบแอบซ่อนเอาไว้ กันไม่ให้ผู้ใช้หรือไวรัสคัดสำเนาไปอย่างผิดกฎหมายหรือป้องกันการลบหรือ แก้ไขอย่างไม่ถูกต้อง ข้อบังคับของแฟ้มประเภทนี้นอกจากจะมองไม่เห็นเมื่อใช้คำสั่ง DIR แล้ว คุณยังจะลบ คัดสำเนา หรือแสดงผลไม่ได้ แฟ้มของระบบบนดอสชื่อ IO.SYS หรือ MSDOS.SYS ก็เป็นแฟ้มแบบแอบซ่อนด้วย (ดูที่ file)

high resolution

คำ คุณศัพท์ที่ใช้อธิบายความสามารถของมอนิเตอร์และเครื่องพิมพ์ในการแสดงผล โดยจะให้แสดงผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง และคำนี้มักจะหมายถึง ความคมชัดของภาพ

home page

โฮ มเพจ, เว็บเพจหน้าแรก, การเริ่มต้นหน้าแรกบน Internet WWW โฮมเพจอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลคนเดียว หัวข้อเฉพาะ หรือร่วมกัน และยังเป็นจุดที่วิ่งไปยังหน้าอื่น ๆ หรือทรัพยากรอื่นๆ ในระบบได้อย่างสะดวกสบาย

Host Swap

อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก เช่น แฟรชไดรฟ์ ฮาร์ดไดร์ฟ

hot key

ปุ่ม หรือปุ่มผสมที่ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในโปรแกรม คำนี้มักจะนำมาใช้กับโปรแกรมแบบฝังตัวในหน่วยความจำ หรือเป็นปุ่มที่ลัดเข้าไปสู่การเลือกรายการในเมนู

Hotspot

เทคโนโลยีการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายจากโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้อุปกรณ์ที่รองรับการใช้เครือข่ายไร้สายสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้

House Brand

ยี่ห้อของโทรศัพท์มือถือที่ผู้นำเข้าไปหาเครื่องที่มีคุณสมบัติตามที่ต้อง การจากแหล่งผลิตมือถือต่าง ๆ เพื่อนำเข้ามาจัดจำหน่ายใน
ประเทศโดยตั้งชื่อยี่ห้อเป็นของตัวเอง เช่น MFA, Distar, i-mobile

HSCSD

ข้อมูลสลับวงจรความเร็วสูงของการรับส่งข้อมูลเครือข่าย GSM ที่มีอัตราการถ่ายโอนถึง 57.6 Kbps

HSDPA

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีการสื่อสารการให้บริการส่งข้อมูลของเครือ ข่าย WCDMA ที่มีความเร็ว 8-10 MB/s ซึ่งเร็วกว่าปัจจุบัน 3-7 เท่า อันเป็นความเร็วใกล้เคียงกับการดำเนินการบนเครือข่ายพื้นฐานปกติ และมีต้นทุนในการติดตั้งที่ต่ำกว่า

HSDPA+

เป็นระบบเครือข่ายมือถือระบบ UMTS ซึ่งเป็นเครือข่ายมือถือรุ่นที่สาม (3G) รองรับความสามารถในการส่งผ่านข้อมูล 1.8 เมกะบิตต่อวินาที สามารถเพิ่มความเร็วการดาวน์โหลดได้สูงถึง 42.3 เมกะบิตต่อวินาที

HSP

ข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ของบลูทูธที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์มือถือ

html

ย่อ มาจาก hypertext markup language, ภาษาหนึ่งที่ใช้สร้างเว็บเพจ (Web pages) บน WWW และเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์อื่น ๆ เมื่อคุณเข้าไปยังเอกสาร HTML บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้ WWW browser คุณจะเห็นตัวหนังสือ ภาพกราฟิกและส่วนเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น ๆ รวมอยู่ด้วยกัน เมื่อคุณคลิกที่ตัวเชื่อม เอกสารที่มีความสัมพันธ์กับการเชื่อมโยงนั้นจะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ โดยไม่สนใจว่าเอกสารนั้นจะอยู่ที่ใด ตามปกติคุณจะไม่เห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ของ HTML เมื่อคุณดูเอกสาร แม้ว่าเบราเซอร์ (browser) ตัวนั้นจะมีภาวะพิเศษที่แสดงทั้งตัวหนังสือและ HTML ในเอกสารนั้นก็ตาม เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์มักจะเป็นชื่อแฟ้มที่มีนามสกุล . HTML

http

ย่อ มาจาก hypertext transfer protocol, โปรโตคอลที่ใช้จัดการเชื่อมโยงระหว่างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ฉบับหนึ่งกับฉบับ อื่น, http เป็นกลไกของ WWW ซึ่งเปิดใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณคลิกตัวเชื่อมโยงในไฮเปอร์เท็กซ์ โดยไม่สนใจว่าเอกสารนั้นอยู่ที่ใด (ดูที่ World Wide Web)

Hz

หน่วยของการวัดความถี่ เป็นหน่วย SI ของค่าความถี่ โดย 1 HZ คือความถี่ที่เท่ากับ 1 ครั้งต่อวินาที

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther