หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

J2ME

เป็นภาษาหนึ่งในการเขียนโปรแกรม ซึ่งเกิดจากแนวคิดของ บริษัท Sun Microsystems แบ่งเป็น 3 เวอร์ชั่นเพื่อให้เหมาะสมกับหน่วย
ความจำของเครื่อง ซึ่ง J2ME (Micro Edition) นั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้งานกับเครื่องมือที่มีหน่วยความจำไม่มากนัก เช่น โทรศัพท์มือถือหรือ
PDA ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแอบพลิเคชั่น เช่น เกม ข้อมูลหุ้นต่าง ๆ ฯลฯ ผ่านทางเวพไซต์หรือเว็บไซต์ก็ได้ โดยมากมือถือรุ่นใหม่ๆ
ส่วนมากจะมีจาวาอยู่ในเครื่องอยู่แล้ว

jack

ที่เสียบสายไฟ, ช่องเสียบปลั๊ก, ช่องสำหรับเสียบสายต่อต่าง ๆ

Java

เกาะชวา, กาแฟที่มีชื่อเสียงชนิดหนึ่งในอินโดนีเซีย, ภาษาโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัท Sun Microsystems โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้ภาษานี้โดยไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มใด ๆ, เดิมทีเดียวเรียกภาษานี้กันว่า OAK แต่ชื่อนี้จดลิขสิทธิ์ไม่ได้ จึงได้เปลี่ยนเป็น Java (ชื่อกาแฟที่พวกเขาชอบดื่มกัน) แต่ด้วยเหตุผลในเรื่องการจดลิขสิทธิ์จึงได้จดลิขสิทธิ์เป็นชื่อ HotJava,

Java เป็นภาษาแบบ OOP (Object Oriented Programming) มีโครงสร้างคล้ายภาษา C++ แตกต่างกันที่ Java นั้นเมื่อคอมไฟล์แล้วจะได้รหัสไบต์โค้ดและทำงานในลักษณะอินเทอร์พรีต โปรแกรม Java แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบที่เป็นแอปพลิเคชัน จะมีตัวโปรแกรมที่สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอื่น ๆ และแบบแอปเพล็ต จะมีลักษณะคล้ายโปรแกรมเล็ก ๆ ที่จะต้องทำงานผ่านโปรแกรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้ผ่านระบบเครือข่าย

Java

เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการใช้งานบนมือถือ

Jog Wheel

คือปุ่มบน O2 XDA Stealth ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เลื่อนควบคุมระดับเสียงเมื่อใช้งานโทรศัพท์ และยังใช้เป็น Scroll Up และ Down สำหรับเลื่อนเพื่อเลือกโปรแกรมอื่นๆ อีกด้วย

joystick

จอยสติ๊ก, อุปกรณ์ชี้แบบหลายทิศทางที่นิยมใช้กันในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์พอ ๆ กับใช้ในระบบงานที่มืออาชีพใช้กัน เช่น CAD (Computer Aided Design) มีลักษณะเป็นแท่งเล็ก ๆ ที่หมุนรอบ ๆ ฐานได้ การเลือนจอยสติ๊กจะเป็นการเลื่อนสิ่งที่อยู่บนจอภาพไปมาได้

JPEG

ย่อมาจาก Joint Photographic Expert Group, มาตรฐานการย่อขนาดการเก็บภาพกราฟิกและรูปแบบของแฟ้มที่พัฒนาขึ้นมาจากความ ร่วมมือของ CCITT และ ISO เป็นมาตรฐานกราฟิกที่ออกแบบมาแทนที่มาตรฐานกราฟิก GIF แบบเก่าซึ่งแฟ้มมีขนาดใหญ่มาก ดังนั้น JPEG จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อกำหนดวิธีการย่อขนาดภาพนิ่งที่มีคุณภาพสูง เช่น ภาพถ่าย ภาพที่ได้จากการสแกน เป็นต้น, JPEG ใช้วิธีการย่อขนาดแบบคร่าว ๆ ซึ่งผลที่ได้จะเพี้ยนไปจากข้อมูลเดิมบ้าง ภาพที่ย่อแล้วจะใช้หน่วยความจำหรือพื้นที่บนดิสก์นั่นเอง

คือฟอร์แมตของไฟล์รูปภาพที่อาศัยเทคนิคการบับอัดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นองรับระดับสีได้มากกว่า GIF โดยสามารถเลือกคุณภาพได้ว่าให้อยู่ในระดับใด แต่ถ้าเลือกคุณภาพสูง ไฟล์ภาพจะมีขนาดใหญ่ตาม

Junk e-mail

อีเมล์ (จดหมาย) ที่ส่งมาโดยที่ผู้รับไม่ต้องการ เช่น จดหมายโฆษณา ชวนทำบัตรเครดิต เป็นต้น

Kb

ย่อมาจาก Kilobit, กิโลบิต มีค่าเท่ากับ 1,024 บิต (ไม่ใช่ไบต์) ยุคแรก ๆ ใช้กับชิปหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์

KB

ย่อมาจาก Kilobyte, กิโลไบต์มีค่าเท่ากับ 1,023 ไบต์

Kbit

ย่อมาจาก Kilobit, กิโลบิต (ดูที่ Kb)

Kbps

ย่อมาจาก Kilobits per second (ดูที่ kilobits per second)

Kbyte

ย่อมาจาก Kilobyte, กิโลไบต์

key

คีย์, ปุ่มบนแป้นพิมพ์, รหัสผ่านที่ต้องนำมาใช้เข้ารหัส หรือถอดรหัสแฟ้ม, สิ่งที่ใช้ในการค้นหาหรือจัดเรียงข้อมูลในฐานข้อมูล ถ้าคุณหาชื่อและที่อยู่ของผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ดังนั้น California (CA) เป็นคีย์ ค่าของคีย์ต้องเป็นค่าเดี่ยวที่ชี้เฉพาะเรคคอร์ดได้ และต้องการความสวยงามของการพิมพ์เอกสาร

Key Lock Switch

ปุ่มกด อุปกรณ์ คีย์ ปุ่มล็อก

keyboard

คีย์บอร์ด, แป้นพิมพ์, อุปกรณ์คล้ายเครื่องพิมพ์ดีดต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ เมื่อผู้ใช้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง แป้นพิมพ์จะส่งสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่งตัวอักขระดังกล่าวจะปรากฏขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ส่วนมากที่ใช้กันจะเป็นเรียงตำแหน่งแบบ QWERTY และมักจะมีแป้นส่วนตัวเลขแยกออกมาอยู่ด้านข้างเช่นเดียวกับปุ่มเลื่อน เคอร์เซอร์

Keyguard

เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถล็อคแป้นพิมพ์หลีกเลี่ยงการโทรออกโดยไม่ได้ตั้งใจ

keypad

แป้น แยกส่วน, กลุ่มของปุ่มที่สัมพันธ์กันวางอู่ด้วยกันเพื่อความสะดวก แป้นแยกส่วนที่มีใช้กัน ได้แก่ แป้นส่วนตัวเลข และแป้นส่วนเลื่อนเคอร์เซอร์

KHz

ย่อ มาจาก Kilohertz, กิโลเฮิรตซ์, คำว่า กิโล หมายถึง 1,000 และคำว่า เฮิรตซ์ คือ จำนวนรอบต่อนาที ดังนั้น กิโลเฮิรตซ์ จึงหมายถึง 1,000 เฮิรตซ์ หรือเป็นจำนวน 1,000 รอบต่อนาที

kilobits per second

ใช้คำย่อว่า Kbps, จำนวนบิตที่ส่งกันในช่วงเวลา 1 วินาที โดยวัดเป็นจำนวนเท่าของ 1,024 บิตต่อวินาที ใช้บอกอัตราการส่งข้อมูล

kilobyte

ใช้คำย่อว่า KB หรือ Kbyte, กิโลไบต์มีค่าเท่ากับ 1,024 ไบต์ (ดูที่ KB)

Kindle

แอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนบริการดาวน์โหลดหนังสืออิเล็คทรอนิกส์มาอ่านในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างสมาร์ทบุ๊ค หรือ สมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือ BlackBerry โดยอาศัยการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ในการดาวน์โหลดหนังสือ

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther