หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

package

แพ็กเก็จ , โปรแกรมสำเร็จรูป , ชุดคำสั่งสำเร็จเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

Packet Data

ข้อมูลจำนวนหนึ่งหรือหน่วยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องราวเดียวกัน ใช้ในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล (data communication) เช่น packet switching บางทีใช้ packet เฉย ๆ ก็ได้

packet radio

การใช้สัญญาณวิทยุในการส่งกลุ่มของข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการที่นำมาสู่การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

Pager

วิทยุติดตามตัว เป็นเครื่องมือทางโทรคมนาคมส่วนตัวอย่างง่าย สำหรับการส่งข้อความสั้น ๆ โดยรับข้อความทางเดียว กับจำนวนข้อความที่จำกัด อย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ จนถึงทั้งตัวอักษรและตัวเลข และเพจเจอร์ 2 ทาง คือสามารถส่งและรับอีเมล การส่งข้อความตัวและและการส่งเอสเอ็มเอส โดยการส่งข้อความไม่สามารถที่จะส่งได้ทันทีทันใด แต่ต้องโทรศัพท์ไปยังโอเปอร์เรเตอร์เพื่อบอกให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อความที่ต้องการและส่งต่อให้อีกทอดหนึ่ง โดยแจ้งหมายเลขประจำเครื่องของผู้รับ

pan

คือ "ระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล" ย่อมาจาก Personal Area Network หรือเรียกว่า Bluetooth พัฒนาโดย Bluetooth Speacial Interest Group (www.bluetooth.com) เริ่มก่อตั้งในปี 1998 ด้วยความร่วมมือกันระหว่าง Ericsson, IBM, Intel, Nokia และ Toshiba ซึ่ง bluetooth (บลูทูธ) การสื่อสารระยะสั้น (Short-range Transmission) ที่ติดต่อสื่อสารแบบดิจิตอล โดยสามารถส่งและติดต่อข้อมูลแบบ Voice และ Data ระหว่างอุปกรณ์ที่เป็น

คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือต่างๆ (PC, Laptop, PDA, Mobilephone ฯลฯ) โดยการติดต่อสื่อสารสามารถทำได้ทั้งแบบ point-to-point และ Multi-point

passive matrix

จอแสดงผล LCD ชนิดหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก มีราคาถูกแต่ไม่ดีเท่ากับจอแบบ active matrix ซึ่งต่างกันตรงที่จอแบบ active matrix ใช้ทรานซิสเตอร์ควบคุมจอภาพในระดับพิกเซล แต่จอแบบ passive matrix ใช้แผ่นวงจรตรรกะควบคุมในระดับแถว จอแบบนี้ตอบสนองช้า มีสีน้อยกว่า และมีมุมมองแคบกว่าด้วย

password

รหัส ผ่าน , รหัสผ่านมักจะใช้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าไปใช้ ส่วนต่าง ๆ ของเครือข่ายหรือของ BBS และใช้สำหรับเข้าไปยังวงอภิปราย อย่างไรก็ตาม คุณยังใช้รหัสผ่านเพื่อปกป้องแฟ้มของคุณได้ด้วย

วิธี ใช้รหัสผ่านช่วยให้รักษาความปลอดภัยด้วยการระบุสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้ที่จะเข้า มายังระบบหรือเครือข่าย รหัสผ่านที่ดีควรยาวกว่า 5 ตัวอักษร เพราะถ้าสั้นเกินไปก็เดาง่าย และควรมีตัวหนังสือกับตัวเลขผสมกัน รหัสผ่านนี้ควรเก็บเป็นความลับ และควรแก้ไขบ่อย ๆ ด้วย สิ่งที่ไม่ควรนำมาใช้เป็นรหัสผ่านเนื่องจากง่ายต่อการสืบเสาะหาได้อย่างรวด เร็ว ได้แก่ ชื่อขึ้นต้น ชื่อของบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิด หรือศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

PBA

ฟังก์ชั่นโหมดรายละเอียดของโทรศัพท์มือถือในการแสดงรายละเอียดผู้ติดต่อ PBA เป็นงฟังก์ชั่นที่อนุญาติให้อุปกรณ์สามารถเรียกดูสมุดโทรศัพท์และรายการโทร

PC Suite (Nokia)

อ่าน ว่า "พีซี สวีท" ซอฟต์แวร์ที่ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ ตั้งค่าโทรศัพท์ และสำรองข้อมูล (Backup) โดยผู้ต้องการสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม PC Suite ได้จากเว็บไซต์ของโนเกีย www.nokia.com/support/phones และไม่ใช่ทุกรุ่นที่สามารถใช้งาน PC Suite ได้

PC Sync

คุณลักษณะที่ให้ผู้ใช้สามารถเชื่อทต่อโทรศัพท์มือถือไปยังคอมพิวเตอร์

PCS

บริการสื่อสารส่วนบุคคลในระบบดิจิตอล

PDA

ย่อ มาจาก Personal Digital Assistant, เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา , เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้จดบันทึกต่าง ๆ และสามารถพกพาติดตัวไปได้โดยสะดวก , คอมพิวเตอร์มือถือที่ให้คุณเก็บบันทึกหมายเลขโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ชนิดนี้จะ มีโทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ PCMCIA และเวิร์ดโปรเซสเซอร์ง่าย ๆ รวมเข้าไว้ในตัวเดียวกัน PDA ผลิตมารจากหลายโรงงาน ได้แก่ Palm, Apple's Newton, Casio, Tandy, Toshiba, Motorola, Sharp, Sony, AT&T และ 3COM เป็นต้น

PDF

ย่อ มาจาก Portable Document Format, แฟ้มชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นมาจากโปรแกรม Adobe Acrobat แฟ้ม PDF เก็บข้อมูลความและภาพกราฟิกซึ่งผู้ที่ใช้เครื่องไอบีเอ็มหรือเครื่องแมคอิน ทอชนำขึ้นมาดูได้ ไม่ว่าจะมีโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่บนฮาร์ดดิสก์หรือไม่ ต่างจากแฟ้มส่วนมากซึ่งต้องใช้บนคอมพิวเตอร์ที่กำหนดเท่านั้น (ไอบีเอ็มหรือแมคอินทอช ) แฟ้ม PDF มักนำมาใช้ร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ชนิด

Percentile Rank

การแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบอันดับหรือสถิติในรูปแบบเปอร์เซ็นไทล์

personal computer

ใช้คำย่อว่า PC, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล , คอมพิวเตอร์ที่ถูกออแบบมาสำหรับใช้เพียงคนเดียว

personal digital assistant

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาซึ่งเสมือนเป็นผู้ช่วยดิจิตอลส่วนบุคคล (ดูที่ PDA)

Personal Information Manager

ใช้ คำย่อว่า PIM, ซอฟต์แวร์ชุดสำเร็จรูปที่ทำได้หลายอย่าง โดยจะรวมเอาโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฐานข้อมูล และโปรแกรมประกอบที่ให้ผู้ใช้จัดการข้อมูลได้แบบไม่ต้องเป็นลำดับโครงสร้าง เหมือนในโปรแกรมทั่วไป โปรแกรมประเภทนี้พยายามจะจัดลำดับการนัดหมาย ชื่อที่อยู่ การประชุมและตารางการทำงานที่คุณจะเห็นได้ง่ายกว่าจะใช้หรือเสียเวลาในการทำ งานอย่างไรบ้าง

Phone Book

รายละเอียดข้อมูลผู้ติดต่อ เรียกว่า สมดโทรศัพท์

PictBridge

คือเทคโนโลยีการสั่งพิมพ์ภาพผ่านสายยูเอสบี โดยเชื่อมต่อระหว่างมือถือกับเครื่องพริ้นเตอร์ที่มีพอร์ทยูเอสบี จากนั้นก็สามารถสั่งพิมพ์
ภาพโดยตรงจากมือถือได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาโอนภาพไปไว้บนคอมพิวเตอร์แล้วค่อยสั่งพิมพ์ภาพ

Picture CLI

คือฟังก์ชันที่ใช้ในการโชว์ภาพของเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ใน Phone Book เมื่อมีสายเข้าก็จะปรากฏทั้งชื่อและภาพของ
เจ้าของหมายเลขพร้อมกัน

PIN

ย่อ มาจาก Personal Identification Number, เลขระบุเฉพาะตัว , รหัสตัวเลขใช้ระบุผู้เป็นเจ้าของ เช่น บัตรเอทีเอ็มต้องมีเลขระบุตัวผู้เป็นเจ้าของ เป็นต้น

pixel

ย่อ มาจาก PICture Element, พิกเซลเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในภาพบนจอ ซึ่งจะแบ่งย่อยไม่ได้แล้ว , คำนี้มันใช้กันในความละเอียดของการแสดงผล เช่น 640 x 480 คือ มี 640 พิกเซลขวางจอภาพ และ 480 พิกเซลตามแนวดิ่ง รวมทั้งสิ้น 307,200 พิกเซล และยิ่งมีจำนวนพิกเซลมาก จอภาพยิ่งมีความละเอียดมาก

PlamPilot

เครื่อง ปาล์ม , อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาซึ่งมีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ ใช้จดบันทึก คำนวณ กำหนดนัดหมายงาน สามารถส่งถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์พีซีเข้าเครื่องได้ ใช้ระบบปฏิบัติการ Palm OS (ดูที่ PDA)

plasma

จอแสดง ผลหรือมอนิเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์วางตัก และโน๊ตบุ้ค ซึ่งดัดแปลงมาจากเทคโนโลยี LCD จอพลาสมามีลักษณะแบนไม่ต้องใช้หลอดภาพ ดังนั้นจึงเล็กและสว่างกว่าจอภาพแบบ CRT ภาพจะเกิดขึ้นจากการกระตุ้นแก๊สที่อยู่ระหว่าง 2 ขั้วจึงเรียกว่า จอแสดงผลแบบ flat panel ด้วย (ดูที่ monitor)

platform

แพ ล็ตฟอร์ม , ฮาร์ดแวร์ที่มีระบบปฏิบัติการอยู่ หรือระบบปฏิบัติการที่มีซอฟต์แวร์อยู่ เช่น โปรเซสเซอร์ X86 ของอินเทลประกอบเป็นแพล็ตฟอร์ม ซึ่งมีระบบปฏิบัติการติดมาด้วย ดอส / วินโดวส์เป็นแพล็ตฟอร์มที่มีซอฟต์แวร์ระบบงานมาด้วย

plug-in

โปรแกรมเสริมสำหรับเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมหลัก

PMP

อุปกรณ์ มัลติมีเดียแบบพกพาที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถพกความบันเทิงส่วนตัวไปไหนต่อไหน ได้แบบเบา ๆ ทั้งเก็บข้อมูลและเล่นเพลง วิดีโอ ภาพนิ่งได้ ซึ่งในบางรุ่นมีคุณสมบัติของ TV Out มาด้วย

Pocket PC

พ็อกเก็ต พีซี , อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ แต่ทำหน้าที่ได้ใกล้เคียงคอมพิวเตอร์พีซี ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE ของบริษัทไมโครซอฟท์

Polyphonic Ringtone

เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือที่ใช้เทคโนโลยีของ MIDI ให้มีเสียงที่มีองค์ประกอบมากขึ้นจากเครื่องดนตรีหลาย ๆ ชนิด เพราะ ฉะนั้นเสียงจะเพราะและน่งฟังกว่า Monophonic Ringtone (ดูที่ MIDI)

POP

• ย่อมาจาก Point Presence, ตำแหน่งที่เป็นจุดรับบริการ เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต , จุดเชื่อมต่อในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ผู้ใช้งานจะใช้โมเด็มโทรเข้ามาเชื่อกับ POP ที่อยู่ในเขตพื้นที่ในจังหวัดเดียวกัน เพื่อติดต่อเข้ากับเครือข่ายโดยไม่ต้องโทรทางไกลเข้าไปที่ศูนย์เครือ ข่ายกลาง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายต่าง ๆ (ISP) จะทำหน้าที่ดูแลและจัดตั้ง POP ของคนในเขตพื้นที่

POP3 Mail

โปรโตคอลที่สำคัญในระบบอีเมล์ของอินเทอร์เน็ต เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในพีซีเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวบริการอีเมล์ของเครือข่าย และขอถ่ายโอนจดหมายจากตัวบริการอีเมล์ โดยจะดูแลเกี่ยวกับการดึงข้อมูลอีเมล์จากเซิร์ฟเวอร์มายังเครื่องพีซีของผู้ ใช้งาน ทำหน้าที่รับและเก็บไฟล์ชนิดข้อความของอีเมล์ เป็นต้น POP3 คือโปรโตคอลที่พัฒนาเป็นเวอร์ชัน 3 ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้กันมาก

ระบบการทำงานที่มี POP3 Mail Server อยู่ ซึ่งแต่ละ Server ก็จะมีการกำหนดค่า IP Address และชื่อของตนเอง โดยจะใช้งาน
POP3 Mail Server ในการเก็บ Mail Account และข้อมูล Mail ที่ส่งเข้ามายัง Mail Account นั้น ๆ เพื่อรอเจ้าของ Mail Account
นั้นมาจัดการดึงข้อมูล Mail ไปอ่านอีกครั้งหนึ่ง

port

(คำนาม ) พอร์ต , ตัวเสียบหลังคอมพิวเตอร์ที่คุณเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าไปได้ พอร์ตมักจะเป็นแบบอนุกรมหรือขนาด (ดูที่ printer), ตัวเลขที่ใช้ระบุตำแหน่งของระบบงานบนอินเทอร์เน็ต

(คำกิริยา ) การแปลงซอฟต์แวร์ระบบงานไปยังระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่ เขียนมาแต่แรก นั่นคือการนำระบบงานหนึ่งย้ายไปยังอีกแพล็ตฟอร์มหนึ่ง

Portal

หรือ Portal Site, เว็บท่าหรือตำแหน่งที่เป็นเสมือนท่า ซึ่งเป็นที่รวบรวมแหล่งข้อมูล รวบรวมเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้สะดวก

post

โพสต์ , การส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ มักจะเพิ่มข้อความเข้าไปยังกลุ่มข่าวยูสเน็ต หรือออนไลน์บูลเลทินบอร์ด นอกจากนี้ยังหมายถึงกระบวนการส่งบทความไปยังกลุ่มข่าวด้วย

Post-Paid

ระบบหนึ่งของการให้บริการที่ใช้ก่อนจ่ายที่หลัง ซึ่งผู้ขอใช้บริการต้องใช้เอกสาร และหลักฐานลงทะเบียนเมื่อแรกซื้อหลังจากนั้นทางผู้ให้บริการก็จะส่งบิลเก็บ ค่าบริการไปตามที่อยู่

PPI

ความเข้มข้นของพิกเซลจอแสดงผลโดยวัด พิกเซลต่อนิ้ว

PPT

เทคโนโลยีที่จะทำให้สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือให้เป็นเหมือนวิทยุสื่อสาร หรือที่เราเรียกว่า วอ โดยแค่กดปุ่มเดียวก็สามารถพูดกันได้ทันที แต่จะต้องพูดกันทีละคน เหมือนการใช้วอ โดยใช้ GPRS/EDGE/3G/WiFi เป็นสัญญาณในสื่อสารแทนคลื่นวิทยุ พูดคุยได้กับคนทั่วโลก ไม่ต้องมีสถานี ไม่มีมีใบอนุญาต

Pre-Paid

ระบบหนึ่งของการให้บริการที่จ่ายก่อนใช้ทีหลัง ซึ่งผู้ขอใช้บริการต้องซื้อบัตรเติมเงินก่อน และสามารถโทรออกได้ตามมูลค่าของวันและ
เวลาที่กำหนดใช้ในบัตร เช่น 300 บาท โทรได้ 30 วัน

preferences

การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

preview

พรีวิว , การตรวจดุก่อนจะแสดงจริง , โหมดสำหรับแสดงภาพรวมของงานหรือเอกสารที่ทำเสร็จ เพื่อการทำงานที่เร็วขึ้น มองเห็นภาพรวมของงานและแก้ไขได้ง่ายขึ้น หรือดูหน้าเอกสารก่อนจะสั่งพิมพ์จริง

print

พิมพ์ , การสร้างผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ลงบนหน้ากระดาษหรือไมล่าโดยใช้เทคโนโลยีหลาย แบบ นอกจากนี้ยังเป็นคำสั่งมาตรฐานมากที่สุดคำสั่งหนึ่งในโปรแกรม หรือภาษาโปรแกรมหนึ่งในไม่กี่คำสั่งที่เข้าใจทั่วกัน การพิมพ์งานนี้มีตัวเลือกให้ป้อนอยู่บ้าน เช่น คุณระบุจำนวนสำเนา จำนวนหน้าที่จะพิมพ์ (ในกรณีที่ไม่ต้องการพิมพ์ทั้งหมด ) เครื่องใดที่จะเรียงลำดับหน้า เป็นต้น

printer

เครื่อง พิมพ์ , อุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่นำเสนอผลลัพธ์เป็นภาพ, อักษรที่พิมพ์ลงกระดาษ เครื่องพิมพ์จะแตกต่างกันตามราคา ความเร็ว ความละเอียด ระดับเสียงรบกวน การควบคุมกระดาษ คุณภาพ โดยเครื่องพิมพ์จะแบ่งออกเป็นหลายแบบ เช่น ดอตแมทริกซ์ เดซีวิล อิงก์เจ็ต และเลเซอร์

process

กระบวน การ , โปรแกรมหรือส่วนของโปรแกรมในระบบปฏิบัติการซึ่งทำได้หลายงานพร้อมกัน เช่น โอเอส / ทู ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมเลย แต่เรียกว่ากระบวนการแทน แฟ้มชนิด EXE และ COM ทุกแฟ้มจะทำงานในฐานะกระบวนการ กระบวนการหนึ่งสามารถทำงานด้วยกระบวนการย่อยได้มากกว่า 1 กระบวนการ

processor

โปรเซสเซอร์ , หน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์เอาไว้ โดยทั่วไปโปรเซสเซอร์จะหมายถึง หน่วยประมวลผลกลาง แต่ก็มีโปรเซสเซอร์แบบอื่น ๆ อีกหลายชนิด ชนิดที่สองส่วนมากเป็นตัวประมวลผลร่วมคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีโปรเซสเซอร์อีกหลายแบบที่อาจจะอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด โปรเซสเซอร์ของแท้ต้องทำงานตามคำสั่ง เช่น จัดเรียง กรอง หรือทำการดำเนินงานทางคณิตศาสตร์

Profile

เป็นการกำหนดรูปแบบเสียงกริ่ง หรือลักษณะการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ทั่วไป เงียบ ประชุม
ดูหนังนอกสถานที่ วิทยุติดตามตัว ออฟไลน์ สั่น ฯลฯ ตามที่กำหนดรูปแบบไว้ เช่น หากอยู่ในโรงหนัง ก็สามารถตั้ง Profiles ให้เป็นแบบ
เงียบ หรือ สั่นและหากอยู่ในสถานที่ ๆ ไม่ต้องการให้มีสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบิน สามารถตั้งเป็น
แบบออฟไลท์ ได้เช่นกันเพื่อตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ในขณะที่ยังใช้งานฟังก์ชั่นส่วนอื่น ๆ ได้ตามปกติ

program

โปรแกรม , ชุดของคำสั่งที่เขียนต่อเนื่องกันด้วยภาษาโปรแกรมและให้คอมพิวเตอร์สั่งการ ได้ มีความหมายเดียวกับซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังเรียกว่าระบบงานด้วย ไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตาม โปรแกรมจะผสมผสานจากแป้นพิมพ์และประกอบขึ้นมาด้วยเครื่องหรือผู้ชำนายการ โปรแกรมประเภทที่คุ้นเคยกันดีที่สุดในตลาดผู้บริโภคหรือผู้ใช้ท้ายสุด โปรแกรมระบบงานจำพวกเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฐานข้อมูล สเปรดชีต โปรแกรมกราฟิกเกม และโปรแกรมเพื่อการศึกษา แต่มีโปรแกรมชนิดอื่น ๆ อีกที่ไม่ค่อยจะได้เห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์สื่อสาร และเครื่องอำนวยประโยชน์ เช่น โปรแกรมตรวจสอบทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า Norton Utilities ซึ่งคอมพิวเตอร์จะมองเข้าไปข้างในตัวเองเพื่อตรวจนับและแก้ปัญหาบน ฮาร์ดดิสก์และฟลอปปีดิสก์ รวมทั้งยังมองเห็นด้วยตัวเองด้วย คุณจะใช้โปรแกรมที่จำลองประสิทธิภาพการทำงานของชิปหรือชิ้นส่วนของฮาร์ดแวร์ ได้ด้วย (ดูที่ application program)

prototype

ต้น แบบ , โมเดลสำหรับส่วนของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด หรือรุ่นที่พัฒนาไปกว่าปัจจุบัน ตันแบบมักแสดงให้เห็นรูปร่างที่ผู้ออกแบบตั้งใจให้เป็น แต่ทำงานไม่ได้ทั้งหมด มีไว้ทดลองให้หรือสาธิตการทำงานจนกระทั่งผู้ใช้ประเมิน ตรวจสอบซ้ำ และให้คำแนะนำในเรื่องการออกแบบก่อนที่จะเริ่มผลิตออกมาจริง ๆ เครื่องมือในการทำต้นแบบบางอย่างอาจใช้เพื่อสร้างของจริงได้เลย เช่น การวางตำแหน่งที่ตรวจสอบแล้วจะสร้างรหัสคำสั่งออกมาได้เลย

PTT

แอบ พลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือที่ทำให้โทรศัพท์มีคุณสมบัติในการติดต่อสื่อสาร เหมือนกันกับเครื่องวอล์คกี้-ทอล์คกี้ (Walkie-Talkie) เป็นการสื่อสารโดยพูดเพียงครั้งเดียว แต่สามารถที่จะรับฟังพร้อมกันได้หลายๆคน หรือจะเลือกเป็นแบบตัวต่อตัวก็ได้ ซึ่งจะต่างจากวอล์คกี้-ทอล์คกี้ตรงที่จะครอบคลุมพื้นที่การใช้งานมากกว่า ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารลงได้ โดยการใช้งานนี้ต้องมีมือถือและเครือข่ายที่รองรับการใช้งาน GPRS

PTV

เป็น เทคโนโลยีไร้สายที่รวมเอาระบบเน็ตเวิร์คและมัลติมีเดียเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแชร์ไฟล์วิดีโอแบบ Real-Time ให้ดูสดๆ ควบคู่ไปกับการส่งเสียง และสามารถเลือกคนที่จะแบ่งภาพให้ดูได้ด้วย โดย PTV นี้พัฒนาจาก Push-To-Talk (PTT)

Puk Code

ระบบความปลอดภัยที่มีอยู่บนซิมส์การด์ ซึ่งคือที่ที่คุณสามารถทำการขอ PIN code เมื่อคุณทำการเปิดเครื่อง หากคุณได้ทำการใส่ หากได้ทำการใส่ code ผิดถึง 3 ครั้ง ซิมส์ของจะทำการล็อกโดยอัตโนมัติ และสามารถทำการปลดล็อกได้โดยใช้ PUK code และซิมส์การด์ได้ทำการควบคุมโดย Network

Pull Mail

คือการดึงอีเมล์ผ่าน WEP หรือการดาวน์โหลดต้นฉบับอีเมล์มาอยู่ที่หน้าจอมือถือ ซึ่งการเช็คอีเมล์โดยวิธีนี้จะเหมาะกับผู้ที่ใช้มือถือทุก
รุ่นที่รองรับ WEP และใช้เครือข่าย GPRS ได้ ปกติแล้ววิธีนี้จะไม่มีการแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมล์เข้ามา แต่ผู้ใช้สามารถสมัครบริการ SMS
Alert กับทางผู้ให้บริการอีเมล์ที่ใช้งานอยู่ได้และอาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนนี้ต่างหาก

Push

ช่วยให้ระบบกลางสามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็ว

Push Mail คืออะไร

เทคโนโลยีที่ทำให้คุณสามารถเปิดรับอีเมล, ข้อมูลบุคคล (contacts), ปฎิทิน (calendar) หรือกำหนดการปฎิบัติงาน (Task) ได้ทางโทรศัพท์มือถือของคุณทุกที่ทุกเวลา

- คุณสมบัติของ Pushmail
ระบบอีเมลแบบไร้สาย (Wireless e-mail)
เมื่อคุณต้องเดินทางไม่ว่าจะในประเทศหรือไกลถึงต่างประเทศ คุณก็สามารถเรียกดูข้อความหรือ ข้อมูลชิ้นสำคัญได้บนมือถือ รองรับระบบ 850 900 1800 และ 1900 Mhz GSM/GPRS ซึ่งมีเครือข่ายต่างประเทศครอบคลุมทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และ ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค

คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอีเมลของบริษัทและเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Exchange, IBM Lotus Domino และ Novell Groupwise ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบหรือรอการดาวน์โหลด เมื่อมี ีอีเมลส่งถึงคุณ อีเมลก็จะปรากฎบนอุปกรณ์มือถือของคุณอย่างอัตโนมัติ โดยคุณสามารถรับส่งและเรียกดูเอกสารแนบในรูปแบบของโปรแกรม Word, Excel หรือ PowerPoint ได้อย่างง่ายดาย

ใช้งานข้อมูลบุคคล, ปฏิทินและกำหนดการปฏิบัติงานได้แบบไร้สาย (Wireless Contacts, Calendar and Tasks) ประมวลและจัดเรียง รายชื่อในสมุดโทรศัพท์ (Contact), ปฎิทิน (Calendar) และ กำหนดการปฏิบัติงาน (Task) บนอุปกรณ์มือถือให้ตรงกับที่บันทึกในคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับหรือเปลี่ยนกำหนดการให้ทันต่อเหตุการณ์และแจ้งไป ยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้การทำงานทันต่อเหตุการณ์ได้เสมอ

โทรศัพท์(Phone)
อุปกรณ์มือถือของคุณจะยังคงคุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือไว้ครบถ้วน ทั้งการเชื่อมต่อกับบริการเสียง, บริการข้อความ รวมถึงการประชุม (conference call) เพื่อติดต่อกับลูกค้าหรือพื่อนร่วมงานในองค์กร

เบราว์เซอร์ (Browser)คุณสามารถท่องโลกอินเตอร์เนตหรืออินทราเนตขององค์กร ผ่านทางอุปกรณ์มือถือเพื่อติดตามข่าวสารเหตุการณ์ด่วน ข้อมูลธุรกิจ กีฬา หรือ บันเทิง โดยระบบนี้ยังสามารถปรับแต่งเพื่อให้ใช้งาน Java หรือ HTML ได้อย่างสอดคล้อง และ ตรงตามความต้องการของคุณ
อ่านต่อ : รีวิว+วิธีตั้งค่า+สมัครใช้บริการ AIS PushMail บนโทรศัพท์มือถือ BlackBerry Pearl 8120

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther