หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther

Walkman Media Player

เป็นโปรแกรมที่สามารถเล่นไฟล์ประเภทมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นไฟล์เพลงหรือไฟล์วิดีโอได้หลากหลายสกุลไฟล์ สำหรับผู้ที่ใช้ที่ให้ความสนใจรายละเอียดของระบบเสียงแล้ว Mega Bass ก็เป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคุณสมบัติอื่นๆ เพราะคุณสมบัตินี้ช่วยให้ระบบเสียงดีขึ้นกว่าปกติทีเดียว

Wallet

กระเป๋า เงินอิเล็กทรอนิกส์, เป็นโปรแกรมในเว็บเบราเซอร์ (heiper application) ที่ช่วยในการเข้ารหัสและส่งผ่านข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อใช้ชำระเงินในการสั่ง ซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต โดยร้านค้าจะส่งต่อข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและขอตัดชำระเงินไปยังเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทที่ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริษัท CyberCash หรือ Verifone เป็นต้น โปรดดู Web Browser (เว็บเบราเซอร์)

wallpaper

วอลล์เป เปอร์, ภาพกราฟิกที่อยู่บนเดสก์ทอป หรือฉากหลังใน GUI ของคุณ ซึ่งมักจะเป็นไมโครซอฟต์วินโดวส์ ถ้าปิดช่องหน้าต่างทั้งหมดใน GUI วอลล์เปเปอร์จะมีมาวางไว้

WAP

ย่อมาจาก Wireless Application Protocol, แว็บ, เป็นจุดเริ่มต้นของแนวความคิดในการรวมการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) กับการสื่อสารข้อมูล(Data Communication) ให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกัน เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือการสื่อสารโทรคมนาคม, WAP เป็นมาตรฐานเปิด และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ที่สำคัญยังเป็นอิสระกับตัวพาไร้สายที่อยู่ในชั้นต่ำว่าด้วย แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ที่จะสามารถใช้เทคโนโลยี “WAP” นี้ได้คือ อุปกรณ์ไร้สายมือถือแบบดิจิตอล เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพจเจอร์ วิทยุสองทาง สมาร์ทโฟน และคอมมิวนิเคเตอร์ จากระดับต่ำจนถึงระดับสูง, WAP ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเป็นชั้น ๆ หรือที่เรียกกันว่า เลเยอร์ (Layer) เพื่อความสะดวกในการปรับแต่งรวมทั้งการแก้ไขด้วย

warm boot

วอร์มบูต, กระบวนการเริ่มเปิดเครื่องในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ ด้วยการกด Ctrl-Alt-Del หรือกดปุ่มเปิด-ปิดใหม่ หรือเปิดเครื่องใหม่หลังจากเปิดมาแล้วพักหนึ่ง วอร์มบูตจะเกิดขึ้นเมื่อต้องการเปิดเครื่องใหม่โดยไม่ต้องปิดก่อน การวอร์มบูตทำงานได้เร็วกว่าโคลต์บูต ซึ่งเกิดเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่

watt

วัตต์, หน่วยวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า, วัตต์มีค่าเท่ากับ โวลต์คูณกับแอมแปร์ ดังนั้นแหล่งกำเนิดพลังงาน 10 โวลต์ 10 แอมป์ จึงให้พลังงานออกมา 100 วัตต์, เครื่องพีซีปกติใช้ไฟ 250 วัตต์

WAV file

ไฟล์ Wave (เวฟ) ที่มีนามสกุล .wav เป็นไฟล์ข้อมูลคลื่นเสียงที่บันทึกจากเสียงอนาล็อกเป็นรูปแบบดิจิตอล เก็บเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ คล้ายกับการบันทึกเทปแต่เป็นการบันทึกไว้ในดิสก์ของคอมพิวเตอร์แทน Wave เป็นรูปแบบไพล์พื้นฐานของระบบพีซี มีขนาดไฟล์ใหญ่ สามารถกำหนดคุณภาพเสียงได้หลากหลาย เช่น เสียงโมโนหรือสเตอริโอ มีระดับความละเอียดน้อยมาก

WCDMA

หรือเรียกได้อีกอย่างว่า UMTS (Universal Mobile Telephony System) เป็นระบบสัญญาณในการรับส่งข้อมูลสำหรับมือถือในยุค 3G ที่มีความเร็วสูงโดยสามารถส่งได้ทั้งสัญญาณภาพ เสียง และวิดีโอ โดยมีความเร็วสูงถึง 2 MB/s นอกจากนี้ยังสามารถรับส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 ช่องสัญญาณพร้อมกัน ระบบนี้มีใช้ในบางประเทศเท่านั้นเช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และสิงคโปร์ เป็นต้น (ดูที่3G)

WCDMA

วายแบนด์ซีดีเอ็มเอ - Wideband Code-Division Multiple Access)เป็น เทคโนโลยีซีดีเอ็มเอที่มีมาตรฐานตามข้อกำหนดของไอทียู และเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อว่า IMT-2000 WCDMA เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระบบไร้สายในยุคที่ 3 และมีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ไร้สายความเร็วสูง โดยมีประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่าเทคโนโลยีทั่วไปที่ใช้ในตลาดในปัจจุบัน

วายแบนด์ซีดีเอ็มเอมีประสิทธิภาพในการสื่อสารรับส่งสัญญาณเสียงภาพข้อมูลและ ภาพวิดีโอด้วย ความเร็วสูงถึง 2 เมกกะบิตต่อวินาที แต่สำหรับการให้บริการในปัจจุบันความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 384 กิโลบิตต่อวินาที (แนวกว้าง wide area access) โดยสัญญาณขาเข้าจะถูกแปรเป็นสัญญาณดิจิตอลและส่งไปเป็นรหัสผ่านแถบคลื่น สัญญาณกระจายไปสู่คลื่นความถี่ต่างๆ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีนี้จะใช้แถบคลื่นสัญญาณที่ 5 MHz ซึ่งต่างจากผู้ให้บริการที่ให้บริการเทคโนโลยีซีดีเอ็มเอในย่านความถี่แคบ ที่ใช้ช่องสัญญาณที่ 1.25 MHz

NTT DoLoMo เป็นผู้ให้บริการรายแรกที่เปิดให้บริการ WCDMA ในเชิงพาณิชย์ ในปี 2001 จนในปัจจุบันมีผู้ให้บริการถึง 65 รายทั่วโลก พัฒนาการก้าวต่อไปของเทคโนโลยี WCDMA จะนำไปสู่ความสามารถในการส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงขึ้น ซึ่งเรียกว่า HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) ซึ่งสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงถึง 1.8 - 14.4 Mbps

WCMP

ย่อ มาจาก Wireless Control Message Protocol, เป็นกลไกที่สร้างขึ้นมาสำหรับ WAP ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ (Completeness) ของข้อมูลที่ส่งรับระหว่างอุปกรณ์ WAP กับ WAP Gateway หรือพูดอีกนัยหนึ่ง WCMP ก็คือ ICMP ในเวอร์ชันของเครือข่ายไร้สายนั่นเอง

Web

เว็บ, หน้าเอกสารบนเวิลด์ไวด์เว็บ, อุปกรณ์สำหรับเขียนโปรแกรม พัฒนาโดย D.E. Knuth เพื่อช่อยให้พัฒนาโปรแกรม Modular ได้ง่ายขึ้น (ดูที่World Wide Web)

Web address

ชุดอักขระที่ใช้ระบุไฟล์บนเวิร์ดไวด์เว็บ จะมีการระบุโปรโตคอลที่ใช้ (ดูที่URL)

Web based

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนเว็บไซด์ ซึ่งอาจเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ตก็ได้

Web browser

เว็บ เบราเซอร์, โปรแกรมที่ช่วยให้สามารถดูเอกสาร HTML หรือสิ่งต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียงได้, ระบบงานส่วนขอให้บริการใน WWW ที่ให้คุณดูเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และติดต่อเชื่อมโยงไปยังเอกสาร HTML บนเว็บ เมื่อคุณพบสิ่งที่สนใจตามที่ดึงมาดูผ่านทางเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ จากนั้นคลิกเมาส์บนสิ่งดังกล่าว เบราเซอร์จะจัดการเข้าไปยังเครื่องแม่ข่ายในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเก็บเอกสารตามต้องการมาให้อัตโนมัติ

Web page

เว็บ เพจ, เอกสารแสดงบนเว็บ, ไฟล์หรือข้อมูลที่ทำให้สามารถอ่านได้ผ่านทางเวิลด์ไวด์เว็บ, อุปกรณ์สำหรับเขียนโปรแกรม พัฒนาโดย D.E. Kmith เพื่อช่วยให้พัฒนาโปรแกรมแบบ Modular ได้ง่ายขึ้น, หน้าจอใด ๆ ของเว็บไซด์

Web Service

เป็น เทคโนโลยีที่มีแนวความคิดในการให้บริการทุก ๆ อย่างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการซอฟต์แวร์ ข้อมูลข่าวสาร หรือการซื้อขายออนไลน์ โดยที่จะมี XML มาลดช่องว่างในอดีตที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารข้ามระบบหรือข้ามแพล็ตฟอร์ม หรืออุปกรณ์ต่างชนิดกันไม่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งบริษัทไมโครซอฟต์ก็ได้พัฒนาเทคโนโลยี . net (ดอตเน็ต) มาสนับสนุน Web Service นี้ด้วย เพราะเชื่อว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ มากขึ้น

Web site

เว็บไซต์, คอมพิวเตอร์ที่ทำให้สามารถแสดงข้อมูลบนเวิลด์ไวด์เว็บได้ โดยเป็นเครื่องทางด้านเซิร์ฟเวอร์

Web TV

เว็บ ทีวี, เทคโนโลยีใหม่ในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องรับโทรทัศน์แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีคือ โทรศัพท์ 1 เบอร์ โทรทัศน์ อุปกรณ์ เว็บทีวีบ็อกซ์ (Web TV box) ซึ่งทางบริษัทผู้ให้บริการเว็บทีวีจะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์เว็บทีวีบ็อกซ์ นี้ให้ นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีกล่องรีโมตไร้สาย และคีย์บอร์ดไร้สายไว้ให้บริการเพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้มีให้บริการในสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาพอสมควร ข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือ แถบสัญญาณของเทคโนโลยีนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของโมเด็ม และอีกปัญหาหนึ่งคือเทคนิคการบีบข้อมูล

Weblog

สมุดที่ใช้บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ให้บริการบนอินเตอร์เน็ต โดย WEBLOG จะถูกอ่านว่า Web-Blog

WebOS

มีระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ททีวี[1]และอดีตเคยเป็นระบบปฏิบัติการในมือถือ[2]การพัฒนาช่วงแรกจะอยู่ในคอมพิวเตอร์พกพา ปาล์ม จากนั้นทาง HP ได้สร้างแพลตฟอร์ม open source และได้กลาย Open webOS หลังจากที่ขายระบบปฏิบัติการนี้ให้กับทาง LG ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น webOS

White Balance

คือ การปรับแก้สมดุลแสงสีขาวซึ่งในกล้องดิจิทัลจะมีเมนูสำหรับตั้งค่า White Balance เพื่อให้ได้ภาพที่มีสีสันตรงกับสภาพความเป็นจริงไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งสภาพของแสงในแต่ละฤดูกาล แต่ละเวลา หรือแต่ละสถานที่จะแตกต่างกันออกไป รวมถึงแสงจากธรรมชาติและแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ด้วย ผู้ถ่ายภาพจึงจะต้องมีการปรับแก้ White Balance ในแต่ละครั้งที่ถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่มีสีสันสวยงามตรงความเป็นจริง

Wi-Fi

มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า IEEE 802.11x หรือจะเรียกว่าระบบแลนไร้สายก็ได้ (Wireless Lan) โดยเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านช่องสัญญาณความถี่ 204 GHz ด้วยความเร็วสูงสุด 11 MB/s ทำให้สามารถพกพา PDA หรือโน้ตบุ๊คที่มีการ์ดแลนไปใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสายโทรศัพท์แต่ ต้องอยู่ในรัศมีการให้บริการจากจุดเชื่อมต่อ (Hot Spot) ซึ่งจะครอบคลุมระยะไกล 300 ฟุตในอาคาร และ 300 เมตรสำหรับนอกอาคาร (ดูที่wireless LAN,WiMax)

WiBro

คืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงชนิดบรอดแบนด์ มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลประมาณ 1 เมกะบิตต่อวินาที รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ที่กำลังเคลื่อนที่ได้เร็วสูงสุด 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีความเร็วสูงกว่ามาตรฐาน CDMA 1x evolution data opfimized ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถึง 10 เท่า จึงสามารถใช้มือถือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ได้ เหมือนกับใช้โทรศัพท์พื้นฐานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นที่เกาหลี

widescreen

จอกว้าง, จอฉายซึ่งมีสัดส่วนของความกว้างมากกว่าความสูง

WiMax

มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า IEEE802.16x เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาจาก Wi-Fi ที่ตอบสนองความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูงได้ในพื้นที่รัศมีมากกว่า 8 กิโลเมตร (5 ไมล์) ต่อการติดตั้งจุดเชื่อมต่อ (Hot Spot ) หนึ่งจุด โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้ในบริเวณที่สายโทรศัพท์ลากไปไม่ถึงหรือพื้นที่ Last Mile และการเปิด ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้กับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการลากสาย

สำหรับมาตรฐานของเทคโนโลยี WiMAX ที่มีการพัฒนาขึ้นมาในขณะนี้นั้น มีดังต่อไปนี้

IEEE 802.16เป็นมาตรฐานที่ให้ระยะทางการเชื่อมโยง 1.6-4.8 กิโลเมตร เป็นมาตรฐานเดียวที่สนับสนุน LoS (Line of Sight) โดยมีการใช้งานในช่วงความถี่ที่สูงมากคือ 10-16 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)

IEEE 802.16aเป็นมาตรฐานที่แก้ไขปรับปรุงจาก IEEE 802.16 เดิม โดยใช้งานที่ความถี่ 2-11 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งคุณสมบัติเด่นที่ได้รับการแก้ไขจากมาตรฐาน 802.16 เดิมคือคุณสมบัติการรองรับการทำงานแบบที่ไม่อยู่ในระดับสายตา (NLoS - Non-Line-of-Sight) ทั้งยังมีคุณสมบัติการทำงานเมื่อมีสิ่งกีดขวาง อาทิเช่น ต้นไม้, อาคาร ฯลฯ นอกจากนี้ก็ยังช่วยให้สามารถขยายระบบเครือข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูงได้อย่างกว้างขวาง ด้วยรัศมีทำการที่ไกลถึง 30 ไมล์ หรือประมาณ 48 กิโลเมตร และมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ทำให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อการใช้งานระบบเครือข่ายของบริษัทที่ใช้สาย ประเภท ที 1 (T1-Type) กว่า 60 ราย และการเชื่อมต่อแบบ DSL ตามบ้านเรือนที่พักอาศัยอีกหลายร้อยครัวเรือนได้พร้อมกันโดยไม่เกิดปัญหาใน การใช้งาน

IEEE 802.16eเป็นมาตรฐานที่ออกแบบมาให้สนับสนุนการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พกพาประเภทต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์พีดีเอ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น โดยให้รัศมีทำงานที่ 1.6-4.8 กิโลเมตร มีระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานยังสามารถสื่อสารได้โดยให้คุณภาพในการสื่อสารที่ ดีและมีเสถียรภาพขณะใช้งาน แม้ว่ามีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็ตาม

สำหรับ อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายมาตรฐาน WiMAX นั้น มีองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งจากบรรดาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เรียกว่า WiMAX Forum ขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาและกำหนดมาตรฐานกลางของเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็ว สูงมาตรฐาน IEEE 802.16 รวมถึงการทำหน้าที่ทดสอบและออกใบรับรองให้แก่อุปกรณ์ที่ใช้มาตรฐานไร้สาย ระบบใหม่ ทั้งนี้มีมาตรฐาน IEEE 802.16 จะถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่า WiMAX เช่นเดียวกับมาตรฐาน IEEE 802.11 ที่เคยเป็นที่รู้จักในชื่อ Wi-Fi มาแล้ว

window

วินโดว์, ช่องหน้าต่าง, ช่องหน้าต่างเป็นช่องสำหรับดูข้อมูลหรือโปรแกรมบนจอภาพ คุณจะเลื่อน ขยายขนาด เปิดและปิดช่องหน้าต่างได้ทั้งนั้นใน GUI ส่วนมากคุณจะเปิดช่องหน้าต่างได้หลายช่องพร้อมกันเพื่อแสดงข้อมูลบนจอ คอมพิวเตอร์ คุณจะสลับระหว่างช่องหน้าต่างไปมาได้ด้วยการคลิกตามช่องหน้าต่างที่คุณต้อง การ แต่คุณจะทำงานได้กับช่องหน้าต่างครั้งละช่องเดียวเท่านั้น (ดูที่active window)

Windows

วินโดวส์, ชื่อย่อของไมโครซอฟต์วินโดวส์ (Microsoft Windows) ซึ่งเป็นระบบ GUI บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ดอส ไมโครซอฟต์วินโดวส์จัดให้มีวีการใช้โปรแกรมธรรมดาที่เรียนรู้ได้ง่าย รวมทั้งจัดการวิธีการทำงานบนพีซีและดูแลงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ใช้กันทั่วไป เช่น การทำงานกับเครื่องพิมพ์และดิสก์ เช่น เมื่อผู้ใช้จัดเตรียมเครื่องพิมพ์ในวินโดวส์ โปแกรมบนวินโดวส์ทุกโปรแกรมจะใช้เครื่องพิมพ์นั้นได้ จึงทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง สนใจเฉพาะงานของเขาโดยไม่ต้องมาวุ่นวายกับคอมพิวเตอร์และไดรเวอร์ของเครื่อง พิมพ์ เป็นต้น ไมโครซอฟต์วินโดวส์ช่วยให้เข้าไปใช้หน่วยความจำขยาย (หน่วยความจำที่อยู่เกิน 1 เมกะไบต์แรก) ของคอมพิวเตอร์ด้วย และยังทำให้มีการทำงานพร้อม ๆ กันได้หลายงานพร้อมกันบนเครื่อง 386 ขึ้นไป (ดูที่Microsoft)

Windows CE

วินโดวส์ ซีอี, CE เป็นชื่อระบบปฏิบัติการรุ่นพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีขนาดเล็กเช่น พอกเกตพีซี อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ไร้สายที่จำกัดด้านหน่วยความจำ ออกจำหน่ายในปี 1996

Windows Mobile

คือระบบปฎิบัติหนึ่งที่ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟท์ ใช้กับมือถือสมาร์ทโฟน พีดีเอ หรือพีดีเอโฟน มีความสามารถคล้ายคอมพิวเตอร์เพียงแต่ขนาดเล็กกว่า มีโปรแกรม Word,Excel ช่วยให้เราเปิดอ่านและแก้งานจากโปรแกรมต่าง ๆ เหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถลงโปรแกรมอื่น ๆ เพิ่มลงไปในมือถือและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

Windows Mobile 5.0

คือเวอร์ชันใหม่ของโปรแกรม Windows Mobile ที่อยู่บนมือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งเวอร์ชั่นนี้มีความแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเก็บข้อมูล ซึ่งจากเดิมจะมีการดึงข้อมูลจาก ROM มาไว้ที่ RAM และทำงานบน RAM ทั้งหมด แต่ใน Windows Mobile 5.0 นั้นจะสามารถทำงาน ROM ได้โดยตรงมีข้อดีอเวลาแบตเตอรี่หมด ข้อมูลก็จะไม่มีการสูญหายไปส่วน Windows Mobile เวอร์ชั่นเก่าเวลาแบตเตอร์รี่หมด ข้อมูลก็จะหายหมดครับ นอกจากนี้ Windows Mobile 5.0 ยังประหยัดไฟอีกด้วย

Windows Phone OS

ป็นตระกูลระบบปฏิบัติการโทรศัพท์มือถือกรรมสิทธิ์ ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์

Wireless Email

เป็นความสามารถในการรับส่งอีเมลล์ผ่า่นอุปกรณ์ไร้สาย

wireless LAN

ระบบ LAN ไร้สาย,
การต่อโหนดหรือกลุ่มของโหนดเข้ามายังเครือข่ายหลักโดยใช้คลื่นวิทยุหรือแสง อินฟราเรดแทนสายเคเบิล วิธีการดังกล่าวแบ่งออกได้ดังนี้ คือ

- Infrared line of sight : ใช้คลื่นแสงความถี่สูงสุดส่งข้อมุงระหว่าโหนดในระยะห่างไม่เกิน 24.2 เมตรหรือ 80 ฟุต โดยไม่มีสิ่งใดมาขวาง และผ่านผนังปูนไม่ได้

- Hight-frequery radio : ใช้สัญญาณวิทยุความถี่สูงส่งข้อมูลระหว่างโหนด ในระยะห่างตั้งแต่ 12 เมตร จนถึง 40 เมตร (40-120 ฟุต) ขึ้นกับสิ่งกีดขวางต่าง ๆ และจะทะลุผนังบาง ๆ ได้ แต่ผนังปูนยังผ่านไม่ได้

- Spread-spectrum radio : ช่วงความถี่คลื่นวิทยุสั้น ๆ ที่ใช้กับระบบ LAN ไร้สายได้โดยไม่ต้องได้รับการตรวจสอบจาก FCC โดยที่แต่ละโหนดอยู่ห่างกันได้ไม่เกิน 33.5 เมตร หรือ 110 ฟุต ในสภาพแวดล้อมแบบปิดหมด และจะไกลกว่านี้หากอยู่ในที่โล่งมากขระบบ LAN ไร้สายไม่ได้นำมาใช้ในเครือข่ายทั้งหมด แต่ใช้แทนสายเคเบิลในเครือข่ายบางส่วน เหนือต่อกลุ่มเครือข่ายที่ยังใช้เคเบิลอย

wizard

วิ ซาร์ด, ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ชำนาญแต่ไม่ต้องเท่ากับผู้รู้ คอมพิวเตอร์วิซาร์ดนี้จะแก้ปัญหาได้มากมายในเกือบทุกกรณีโดยไม่ต้องมีผู้ ช่วยเหลือเลย (ดูที่hacker)

WLAN

ทคโนโลยีที่เชื่อมอุปกรณ์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน โดยใช้วิธีการกระจายแบบไร้สาย (ส่วนใหญ่แล้ว จะใช้คลื่นวิทยุแบบกระจายความถี่ หรือ OFDM และโดยปกติแล้ว จะมีการเชื่อมต่อผ่านทาง Access Point เพื่อเข้าไปยังโลกอินเทอร์เน็ต แลนไร้สายทำให้ผู้ใช้สามารถนำพาหรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่มีสัญญาณของแลนไร้สาย และยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ตามปกติ

WMA

ไฟล์เสียงดิจิตอลรูปแบบใหม่กว่า MP3 มีการบีบอัดดีกว่า ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กกว่า MP3 คุณสมบัติทั่วไปเหมือนกับ MP3

WML

ย่อ มาจาก Wireless Markup Language, เป็นภาษาที่ใช้ในระบบ WAP เพื่อทำ User Interface และใช้ในการกำหนดรูปแบบและการจัดวางของข้อมูลในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย, WML จะมีโครงสร้างคล้ายกับ HTML โดยจะใช้สร้างเว็บเพจเพื่อนำไปแสดงใน WAP Browser ที่อยู่ในอุปกรณ์ WAP (WAP Device) l วน WMLScript จะเป็นภาษาสคริปต์ที่มีลักษณะคล้ายภาษา JavaScript โดยใช้ทำงานร่วมกับ WML

WML Script

ย่อมาจาก Wireless Markup Language Script, เป็น Scripting Language ที่ถูกพัฒนามาใช้บน WAP เพื่อทดแทน JavaScript

WMV

รูป แบบและวงจรร่วมสำหรับไฟล์วิดีโอของไมโครซอฟท์ เช่นเดียวกับ WMA ที่ WMV ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Microsoft Windows Media Player บน Windows ของคอมพิวเตอร์ และ Windows Mobile ของสมาร์ทโฟนและพ็อกเก็ตพีซี นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ media player อื่น ๆ ที่รองรับรูปแบบนี้เหมือนกัน

word

เวิร์ด, สิ่งที่เกิดจากข้อมูลหลาย ๆ บิตนำมารวมกันเป็นหน่วยเดียวในเครื่องพีซีและไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เวิร์ดจะเป็นข้อมูลขนาด 2 ไบต์ หรือ 16 บิต บางครั้งเวิร์ดอาจมีขนาดเพียงไบต์เดียวหรือ 8 บิต, โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ที่ไมโครซอฟท์สร้างขึ้นมา, หน่วยในภาษาอังกฤษ เช่น word

World Wide Web

ใช้ คำย่อว่า WWW. เวิลด์ไวด์เว็บ, แหล่งที่รวมไฮเปอร์เท็กซ์ขนาดใหญ่บนอินเทอร์เน็ต แนวคิดของ WWW พัฒนาขึ้นมาสวิตเซอร์แลนด์โดย European Laboratory for Particle Physics (CERN) เว็บไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่เร้าใจและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วในการเดินทางทั่วอิน เทอร์เน็ตด้วย

การเชื่อมไฮเปอร์เท็กซ์จะต่อข้อมูลส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพกราฟิก เสีย หรือภาพเคลื่อนไหวไวใน HTML ที่อยู่ในที่ตั้งอินเทอร์เน็ตเดียวกัน หรือต่างที่ก็ได้ และคุณจะค้นหาและเชื่อมเข้ามาด้วยเว็บเบราเซอร์ เช่น NCSA Mosaic

worm

เวิร์ม, ไวรัสชนิดหนึ่งที่สร้างตัวเองไปไว้ยังที่ที่คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายและ เข้าไปทนที่หน่วยความจำบางแห่ง ในที่สุดหน่วยความจำหรืฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์นั้นจะเต็ม

www

ย่อ มาจาก World Wide Web, เวิลด์ไวด์เว็บ, โปรแกรมที่จัดระเบียบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไว้เป็นหมวดหมู่ บางครั้งเรียกว่า “ เว็บ ” โปรแกรมนี้ใช้ไฮเปอร์เท็กซ์เชื่อมโยงเอกสารต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้การดึงมาใช้งานทำได้สะดวกรวดเร็ว (ดูที่World Wide Web)

หมวดอักษร : ABCD EFG HIJ-KLMN OP QRS TUVWX-ZOther