0
SHARES


Infinity YAAK - อินฟินีตี้


infinity YAAK

ขนาด: 124.4 × 65.9 × 14.5 มม.
น้ำหนัก 183 กรัม

infinity YAAK

infinity YAAK

Guaruntee


* ข้อมูลมือถือตรวจสอบแล้ว [ โปรดอ่าน ]
- Approved information -

Infinity

ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)

ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย

แบตเตอรี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง : Infinity YAAK - อินฟินีตี้ ยักษ์