0
SHARES


VIEWSwiko View2

အရြယ္အစား: 154.5 × 72 × 8.3 အတိုင္းအတာ(မီလီမီတာ)
အေလးခ်ိန္ 153 ဂရမ္

wiko View2


* Catalog information is release [ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ပါ။ ]
- Preliminary information -

Wiko

NETWORK
အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္စနစ္မ်ား


wiko View2
 

စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိရိယာ (OS, CPU)
ခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္
Web browsing
အခ်က္အလက္မ်ား ပို႔လႊတ္ရယူသည္။

မာတီမီဒီယာ ၾကည့္႐ႈအသုံးျပဳႏိုင္သည့္စနစ္

ဖုန္းေခၚဆိုမႈႏွင့္ အေျခခံစနစ္
Battery

ဆက္စပ္ေနသည့္ အျခားမိုဘိုင္းဖုန္း : Wiko View2 - วีโก View2