แท็บเล็ต HP - เอชพีรุ่นเปิดตัวปี 2014

แท็บเล็ต HP - เอชพีรุ่นเปิดตัวปี 2013

แท็บเล็ต HP - เอชพีรุ่นเปิดตัวปี 2011

8.9"
 - Slate 2
9.7"
 - TouchPad